Aktualności Aktualności

„Palny” sezon pożarowy

W 2017 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku miało miejsce 15 pożarów, których powierzchnia łącznie wyniosła 2,41 h. Leśnicy określili ten rok jako jeden z najmniej palnych okresów rocznych od 25 lat. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w bieżącym roku. Dla porównania tylko do 10 maja 2018 roku zanotowano już 27 pożarów (22 na terenach zarządzanych przez LP oraz 5 na terenach lasów prywatnych). Jest to bez wątpienia czas wzmożonej czujności, w którym bezpieczeństwo lasów, a także organizmów w nich żyjących jest szczególnie zagrożone.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku od 5 dni utrzymuje się 3 najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Punktach Alarmowo Dyspozycyjnych przez cały dzień pełnione są dyżury.  Monitorowane jest tu zagrożenie pożarowe, zbierane są wszystkie informacje dotyczące pożarów i innych zdarzeń. „PADowcy” czyli osoby pełniące dyżur w punktach, koordynują pracę wszystkich służb przeciwpożarowych nadleśnictwa i w razie potrzeby, kontaktują się ze strażą pożarną w celu podjęcia akcji ratunkowej. Do dyspozycji leśników pozostają w stałej gotowości 2 samoloty gaśnicze.

Prognozowane ocieplenia i znaczny wzrost częstotliwości występowania suszy wymusił na leśnikach przygotowanie się do walki z zagrożeniem, sprawnego lokalizowania źródeł zagrożenia oraz minimalizowania negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach.  W polskich lasach na ilość pożarów przekłada się również skład gatunkowy naszych drzewostanów – przeważają gatunki iglaste (w tym m.in. sosna, która zawiera łatwopalne olejki eteryczne).

Temperatura  powietrza  powyżej  24°C,  wilgotność  względna  powietrza  poniżej  40%,  brak  opadów  atmosferycznych  i  brak  zachmurzenia  lub  zachmurzenie  małe  są  parametrami,  które  określają  tzw.  pogodę  pożarową,  podczas  której  powstaje  ponad  60% pożarów lasu. Im bardziej rośnie wartość temperatury powietrza, a jego wilgotność maleje, im dłużej nie występują opady, tym większe jest zagrożenie pożarowe. Mogą wtedy powstać, szczególnie groźne, pożary wielkoobszarowe.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na stan zagrożenia pożarowego lasu są warunki meteorologiczne, wilgotność pokrywy gleby, szczególnie jej martwych składników, jednak najczęstszą przyczyną pożarów w lasach są ludzie, którzy zostawiają w lasach niedogaszone ogniska, niedopałki papierosów czy też nieugaszone zapałki. Leśnicy muszą być czujni od wczesnej wiosny, kiedy to zaczyna się nielegalne wypalanie traw na łąkach i nieużytkach. To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów w lasach. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem w lasach otwartego ognia, czyli paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Należy pamiętać,że korzystanie z ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu jest zabronione i co najważniejsze niebezpieczne.

Dla szybkiego reagowania i zapobiegania bardzo ważna jest współpraca leśników i strażaków. Przedstawiciele Straży Pożarnej i RDLP w Białymstoku cyklicznie organizują wspólne szkolenia i narady. Przeprowadzają wykłady i pogadanki w szkołach i gminach, kolportują materiały propagandowe wśród społeczności lokalnych, a także biorą udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. Wszystko po to, aby uświadamiać i edukować społeczeństwo o tym, jak dużym zagrożeniem dla nas wszystkich jest ogień.

Należy pamiętać, że las jest dobrem wspólnym, tworzy warunki do wypoczynku, rekreacji oraz poprawy zdrowia. Lasy pełnią obok swej podstawowej funkcji ”producenta drewna” szereg ważnych funkcji środowiskotwórczych. Walory polskich lasów należą do najcenniejszych w skali Europy. Dlatego tak ważne jest aby nam wszystkim przyświecała idea troski i dbałości o las, a także abyśmy mieli świadomość  jakie zagrożenie może nieść lekkomyślne i nieprzemyślane działanie.

 

O aktualnym zagrożeniu pożarowym lasu można uzyskać informacje na stronie internetowej http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php