Aktualności Aktualności

Uzupełniający nabór na staż

OGŁOSZENIE

O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE NA STAŻ

w nadleśnictwach nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Ogłoszenie dotyczy wyłącznie absolwentów szkół leśnych, którzy ukończyli szkołę po dniu 28 lutego 2015 roku – data ulega przesunięciu o okres zwłoki spowodowany korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów szkół leśnych przekraczającej limit wolnych miejsc, zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż.

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze na staż dostępne również na stronie BIP RDLP w Białymstoku, w zakładce Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.

Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych, ubiegający się o zatrudnienie na staż w jednostkach RDLP w Białymstoku, zgodnie z zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 7.09.2012 roku w sprawie stażów absolwentów w Lasach Państwowych (zwanego dalej zarządzeniem) składają następujące dokumenty:

 1. Absolwenci wyższych szkół leśnych
  • podanie o przyjęcie na staż zawierające stwierdzenie o składaniu dokumentów tylko do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku; wskazane jest podanie numeru kontaktowego,
  • kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
  • oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.),
  • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.
 2. Absolwenci średnich szkół leśnych
  • podanie o przyjęcie na staż zawierające stwierdzenie o składaniu dokumentów tylko do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku; wskazane jest podanie numeru kontaktowego,
  • kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
  • oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1135 z późn. zm.),
  • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

Zgodnie z zarządzeniem absolwenci składają dokumenty do jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

W celu dokonania ewentualnego potwierdzenia zgodności z oryginałem dopuszcza się możliwość żądania przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

Ostateczną, nieprzekraczalną datą faktycznego wpływu dokumentów do RDLP w Białymstoku jest dzień 28 lutego 2017 roku.

Dokumenty można złożyć osobiście lub listownie w kopercie z dopiskiem „STAŻ" na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Wydział Organizacji i Kadr
Ul. Lipowa 51
15-950 Białystok

 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Białymstoku – Wydział Organizacji i Kadr, Tel. 85 7481841 lub 85 7481842.