Aktualności Aktualności

Ruszają Leśne Gospodarstwa Węglowe

Na terenie Nadleśnictw: Dojlidy i Płaska właśnie rozpoczęły się prace badawcze w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych. Działania te przeprowadził białostocki oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej pod nadzorem pracowników nadleśnictw i RDLP w Białymstoku.

W związku z przystąpieniem do prac inwentaryzacyjnych w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych, BULiGL rozpoczęło prace dotyczące pobierania materiału organicznego zgodnie z metodyką zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Spośród drzewostanów świerkowych w wieku 40-70 lat wybrano drzewostan typowy ze względu na kilka różnych cech, w którym dokonano taksacji i założono 10 powierzchni relaskopowych. Na ich podstawie oraz pomiarów wykonanych dla 20 przeciętnych drzew z reprezentatywnej części wydzielenia, określono pierśnicowe pole przekroju oraz ustalono parametry tzw. drzewa wzorcowego. Wytypowano „modelowego świerka" i wokół niego założono podstawową komórkę węglową (PKW) o promieniu obliczonym według specjalnej formuły. Na wyznaczonej powierzchni pobrano materiał organiczny z poszczególnych warstw lasu oraz wykopano specjalną odkrywkę do badań udziału węgla w glebie. Zakład Usług Leśnych dokonał obróbki pozyskanego materiału organicznego i pomógł przygotować próbki do laboratorium.

fot. Katarzyna Gurowska

W laboratorium IBL oraz ID PAN pobrane próbki zostaną szczegółowo przeanalizowane w celu oznaczenia zawartości węgla. Realizacja tej części zadania pozwoli na precyzyjną inwentaryzację fragmentu ekosystemu leśnego, umownie nazwanego podstawową komórką węglową (PKW).

W różnych rejonach Polski wytypowano 26 nadleśnictw o łącznej powierzchni Leśnych Gospodarstw Węglowych nie przekraczającej kilkunastu tys. ha.

Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe polega na wykorzystaniu lasów w pochłanianiu CO2 i stopniowym zwiększaniu ich roli w tym procesie, poprzez modyfikację metod urządzania i gospodarowania w obszarach leśnych w kierunku stymulacji pochłaniania CO2, przy jednoczesnym zwiększaniu ich bioróżnorodności oraz zintensyfikowaniu produkcji drewna.

Zasoby leśne są naturalnym, żywym „zbiornikiem węgla" w postaci organicznej, co jest następstwem fotosyntezy oraz, co szczególnie interesujące – w wielu różnych związkach chemicznych w każdym elemencie leśnego ekosystemu. Węgiel znajduje się głównie w materii organicznej, wchodzącej w formie ożywionej i nieożywionej w skład poszczególnych warstw lasu: gleby, ściółki leśnej, runa leśnego, podszytu i poszczególnych pięter drzewostanu.

Im więcej węgla organicznego zostało zmagazynowane w leśnych ekosystemach, tym mniej jest go w postaci dwutlenku węgla w atmosferze. Dodatkowa absorpcja CO2 w leśnych gospodarstwach węglowych polegać będzie m.in. na sadzeniu odpowiednich gatunków drzew oraz prowadzeniu zabiegów gospodarczych w taki sposób, by uzyskać drzewostany pochłaniające jak najwięcej CO2. W ten sposób zwiększy się rola lasów w zmniejszaniu wpływu spodziewanych zmian klimatycznych.

Lasy Państwowe w 2017 roku uruchomiły eksperymentalny program obrotu jednostkami dwutlenku węgla pochłanianymi przez zasoby leśne. Środki ze zbywania jednostek CO2 będą wykorzystywane do wspólnych przedsięwzięć LP i jednostek samorządowych. Ich celem będzie zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zwiększanie ich pochłaniania.