Rezerwaty przyrody funkcjonujące w Nadleśnictwie Łomża:

 

Rezerwat „Rycerski Kierz” – Celem ochrony jest zachowanie zbiorowiska grądu czyśćcowego oraz fragmentu dąbrowy świetlistej. Obejmuje niewielki fragment  lasu charakterystyczny dla doliny Narwi. Występuje w pradolinie Narwi na niewielkim wyniesienu otoczonym rozległymi torfowiskami. W rezerwcie szczególnie cenna jest obecność wiązu szypułkowego w warunkach zwartego lasu. Powierzchnia rezerwatu wynosi 43,52 ha.

  

Rezerwat „Kalinowo” – Utworzony w celu zachowania fragmentu lasu grądowego oraz innych zbiorowisk leśnych i murawowych w przełomowym odcinku doliny rzeki Narwi. Rezerwat odznacza się bardzo urozmaiconym ukształtowaniem terenu, co znacznie podnosi jego walory krajobrazowe. Wczesna wiosną zobaczyć można takie rośliny jak przylaszczka pospolita i zawilec gajowy. Powierzchnia rezerwatu wynosi 69,76 ha.

 

Rezerwat „Wielki Dział” - Powołany w celu ochrony zachowania w stanie niezmienionym największego w Dolinie Narwi kompleksu lasów łęgowych naturalnego pochodzenia z licznymi drzewami pomnikowymi. Rezerwat jest obiektem o dużej wartości przyrodniczej głównie ze względu  na naturalny charakter zbiorowisk i położenie w dolinie dużej rzeki, co jest obecnie bardzo rzadko spotykane. Powierzchnia rezerwatu to 120,07 ha.

  

Rezerwat „Grabówka” - Celem ochrony jest zachowanie wielogatunkowego lasu liściastego o wysokim stopniu naturalności typowego dla Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Teren rezerwatu jest lekko sfalowany, nachylony w kierunku zachodnim. W drzewostanie dominuje grab i dąb szypułkowy. Rezerwat dobrze reprezentuje roślinność lasu grądowego występującego na obszarze bezświerkowym, a równocześnie Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, odznaczającej się wysokim stopniem przekształecenia naturalnej szaty leśnej.

Powierzchnia rezerwatu to 60,80 ha. 

 

  

Rezerwat Dębowe Góry” - Zachowanie w stanie naturalnym zespołu świetlistej dąbrowy z dębem bezszypułkowym, duże bogactwo florystyczne, obecność wielu rzadkich gatunków roślin oraz kilku podlegających ochronie prawnej. Występowanie dąbrowy rzadko spotykanej w szacie roślinnej Polski powoduje, że rezerwat ten, pomimo młodego drzewostanu przedstawia dużą wartość naukową i będzie odgrywać ważną rolę w ochronie flory i fauny. Powierzchnia  rezerwatu wynosi 99,62 ha.
 

 

Rezerwat „Uroczysko Dzierzbia” - Celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym typowo wykształconych zbiorowisk lasów łęgowych i olsów, stanowiących istotną wartość ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych. Na 71,80 hektarów rezerwatu występuje osiem zespołów leśnych. Występuje tu ponad 200 roślin naczyniowych i wiele gatunkow mszaków, z czego 8 gatunków podlega ochronie całkowitej.