Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. RDLP w Białymstoku nadzorowana jest przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie, sama zaś nadzoruje 32 jednostki terenowe - 31 nadleśnictw oraz Zakład Transportu i Spedycji LP w Giżycku.

Biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

 

Dyrektor RDLP w Białymstoku kieruje całokształtem działalności RDLP i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje ją na zewnątrz.

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej kieruje realizacją zadań z zakresu zagospodarowania lasu.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych kieruje realizacją zadań z zakresu polityki ekonomicznej i płacowej RDLP.

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju kieruje sprawami działalności rozwojowej oraz realizacją projektów rozwojowych na poziomie regionalnym i lokalnym oraz projektów finansowanych ze środków pomocowych.

Główny Księgowy i Wydział Księgowości kieruje całokształtem prac związanych z prowadzeniem księgowości i spraw finansowych RDLP oraz potwierdza dokonanie kontroli wewnętrznej określonej operacji gospodarczej.

Wydział Organizacji i Kadr prowadzi sprawy z zakresu kadr, organizacji, spraw socjalnych, bytowych oraz szkoleń.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego zapewnia właściwe wykorzystanie materiałów pokontrolnych, w tym ocenę realizacji zadań gospodarczych w jednostkach organizacyjnych.

Zespół ds. Promocji i Mediów zajmuje się zadaniami związanymi z informacją i komunikacją społeczną (współpraca z mediami) oraz edukacją leśną.

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia prowadzi i koordynuje całokształt spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzoruje działalność związaną z bhp w jednostkach RDLP, prowadzi całokształt spraw związanych z obronnością, ochroną informacji niejawnych i kancelarią tajną oraz przeciwdziałaniem szkodnictwu leśnemu.

Wydział Gospodarki Leśnej zajmuje się przygotowaniem merytorycznym, koordynowaniem oraz nadzorem nad realizacją zadań w dziedzinie hodowli lasu, selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, odnowień, zalesień i pielęgnacji lasu, gospodarki rolnej, wodnej i rybackiej oraz nadzorem nad lasami innej własności.

Wydział Ochrony Lasu koordynuje zadania związane z zachowaniem wartości przyrodniczych ekosystemów leśnych, poprawą stanu zdrowotnego i zabezpieczaniem lasu przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyj. szkodnictwa leśnego). Sprawy związane z ochroną ppoż., ochroną przyrody, udostępnieniem lasu dla ruchu turystycznego.

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi prowadzenie sprawy dotyczące urządzania lasu, Programu Ochrony Przyrody, SIP. Zajmuje się analizami stanu zasobów leśnych, określaniem możliwości produkcyjnych lasu i koordynowaniem planów rozmiaru cięć. Prowadzi nadzór nadleśnictw w zakresie spraw stanu posiadania.

Wydział Infrastuktury Leśnej koordynuje i nadzoruje jednostki RDLP w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego i wodnego, postępu techniczno-­technologicznego, transportu, prywatyzacji prac leśnych, zamawiania robót, dostaw i usług, ustala jednolite procedury przetargowe związane z wyborem dostawców i wykonawców zadań na potrzeby biura RDLP.

Wydział Gospodarki Drewnem zajmuje się merytorycznym przygotowaniem i realizacją zadań w skali RDLP w dziedzinie użytkowania lasu i stworzenia warunków do racjonalnego i efektywnego zagospodarowania pozyskanego drewna i produktów ubocznego użytkowania lasu oraz działalności marketingowej.

Wydział Analiz i Planowania koordynuje i nadzoruje jednostki w zakresie sporządzania i realizacji planów finansowo-gospodarczych, sprawozdawczości, sporządza analizy z wnioskami dotyczącymi realizacji zadań wynikających z planów oraz prognozuje sytuację ekonomiczno-finansową RDLP. Prowadzi nadzór nad hurtownią danych.

Stanowisko ds. Łowiectwa zajmuje się całokształtem zagadnień dotyczących gospodarki łowieckiej oraz nadzorem nad sprzedażą oferty polowań w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny.

Wydział Administracji prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, umundurowanie, sprzęt itp. oraz zaspokajaniem bieżących potrzeb.

Stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych wykonuje zadania związane 
z wdrażaniem "Strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
na lata 2014-2030" oraz zarządzaniem portfelem projektów na poziomie regionalnym i lokalnym.

Wydział Informatyki zajmuje się utrzymaniem i rozwojem SILP w biurze i jednostkach oraz zapewnia jego funkcjonowanie w zakresie technicznym. Monitoruje stan techniczny i prawidłowość wykorzystania sprzętu informatycznego. Nadzoruje stosowanie ustawy "O prawie autorskim" aplikacji i oprogramowań, administruje siecią Internet i serwerem RDLP.

Aktualny Regulamin i Schemat Organizacyjny RDLP w Białymstoku

Jednostki terenowe

 

Jednostki terenowe wchodzące w skład RDLP w Białymstoku to 31 nadleśnictw. Nadleśnictwa te pełnią nadzór nad lasami własności Skarbu Państwa oraz - w przypadku podpisania odpowiednich porozumień ze starostwami powiatowymi - zajmują się również nadzorem nad lasami innej własności.

Jednostką terenową działającą na terenie RDLP w Białymstoku jest też Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku. Zakład prowadzi działalność w zakresie spedycji drewna do odbiorców, zakupu i sprzedaży drewna w imieniu odbiorców, sprzedaży drewna opałowego i kominkowego, usług transportowych, pozyskania maszynami wielooperacyjnymi, zaopatrzenia Nadlesnictw w siatki leśne, konserwacją i wykonaniem rowów, sprzedażą wyrobów firmy Husqvarna.