Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Są to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Wyznaczane są w drodze rozporządzenia wojewody, które określa nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu wynikające z potrzeb jego ochrony.

Na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku funkcjonuje 36 obszarów chronionego krajobrazu o powierzchni ok. 800 tys. ha (321 518.6 ha na terenie Lasów Państwowych). Są to:

1. Puszcza Białowieska
2. Wzgórza Sokólskie
3. Dolina Narwi
4. Dolina Bugu
5. Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi
6. Pojezierze Rajgrodzkie
7. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
8. Jezior Orzyskich
9. Jeziora Oświn
10. Wzgórz Dybowskich
11. Pojezierza Ełckiego
12. Puszczy Boreckiej
13. Doliny Gołdapy i Węgorapy
14. Wzgórz Szeskich
15. Jezior Oleckich
16. Doliny Legi
17. Jeziora Rajgrodzkie
18. Dolina Rospudy
19. Puszcza Romincka
20. Pojezierze Północnej Suwalszczyzny
21. Pojezierze Sejneńskie
22. Puszcza i Jeziora Augustowskie
23. Dolina Biebrzy
24. Bagien Mażańskich
25. Doliny Błędzianki
26. Dolina Błędzianki
27. Otuliny MPK - Zachód
28. Otuliny MPK – Ruciane-Nida
29. Otuliny MPK – Szeroki Bór
30. Otuliny MPK – Wschód
31. Puszczy i Jezior Piskich
32. Jezior Rajgrodzkich
33. Grabowo
34. Dolina Bugu i Nurca
35. Dolina Biebrzy
36. Doliny Rzeki Guber

Na terenie każdego nadleśnictwa znajduje się co najmniej jeden obszar chronionego krajobrazu. Powyżej 15 tys. ha tej formy ochronności posiadają następujące Nadleśnictwa: Augustów, Borki, Browsk, Czerwony Dwór, Drygały, Ełk, Giżycko, Hajnówka, Pomorze, Szczebra.

Na obszarach chronionego krajobrazu prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna w oparciu o plany urządzenia lasu nadleśnictw, uwzględniająca zapisy ustawy o ochronie przyrody.