Wydawca treści Wydawca treści

Eksperci oglądali Puszczę Białowieską

W dniach 10 - 11 kwietnia bieżącego roku na terenie Nadleśnictwa Białowieża odbyło się spotkanie polskiej grupy roboczej ds. Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa „Białowieża Forest”.

Wśród zebranych był Podsekretarz Stanu Andrzej Konieczny, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, profesorowie z Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów PR i IBL.  W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy: RDLP w Białymstoku Andrzej Nowak, BPN Olimpia Pabian, RDOŚ  w Białymstoku Beata Bezubik, oraz przedstawiciele Nadleśnictw Puszczy Białowieskiej i Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Podczas spotkania grupa obejrzała drzewostany Nadleśnictwa Białowieża, odbyła wizytę na jednej z powierzchni kołowych na której trwała praca w ramach kolejnego etapu inwentaryzacji przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. W trakcie lustracji drzewostanów profesorowie Rady Naukowej Leśnictwa znaleźli już aktywne osobniki kornika drukarza pod korą świerków i sosen.

Wszyscy uczestnicy spotkania przed wejściem do lasu zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.  Tym bardziej, że podczas inspekcji drzewostanów zerwał się wiatr, a członkowie grupy odczuli zagrożenie jakie się wiążę z przebywaniem w pobliżu stojących suchych drzew.

Planowane są kolejne spotkania tego typu, by obserwować co dzieje się z siedliskami przyrodniczymi na terenach objętych gradacją oraz by ocenić wpływ człowieka na lasy tego rejonu.


Bezpieczeństwo ludzi przede wszystkim

Od 1 kwietnia br. obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu w części Nadleśnictwa Białowieża (to jedno z trzech nadleśnictw, które wraz z parkiem narodowym zarządzają Puszczą Białowieską). Jego wprowadzenie było konieczne ze względu zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców i turystów.

W wyniku kilkuletniej gradacji kornika drukarza i następstw tej klęski, w białowieskim nadleśnictwie tylko w bezpośredniej bliskości dróg i ścieżek stoi kilkadziesiąt tysięcy martwych świerków, które mogą się w każdej chwili wywrócić w niekontrolowany sposób.

Co i rusz mamy przypadki wywracania się martwych albo osłabionych świerków i innych drzew, nie chcemy czekać na tragedię. Usuwamy te drzewa, które stwarzają potencjalnie największe zagrożenie dla odwiedzających puszczę. W miarę postępu prac będziemy sukcesywnie otwierali zabezpieczone już szlaki, by na Wielkanoc i majówkę wszyscy chętni mogli korzystać z nich bez niepotrzebnego ryzyka – wyjaśnia Dariusz Skirko, nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża.  

Zakaz wstępu nie obejmuje najpopularniejszych tras w Puszczy Białowieskiej, które już wcześniej zostały zabezpieczone przez leśników, m.in. ścieżek edukacyjnych „Żebra Żubra", „Szlak Dębów Królewskich" i „Miejsce Mocy", tzw. drogi narewkowskiej, drogi sinickiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 689 do drogi olemburskiej, dojazdu do Rezerwatu Pokazowego Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego czy dojazdu miejsca ogniskowego „Hajduki".
Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi nadleśnictwo udostępni 10-kilometrową tzw. drogę jagiellońską, a przed długim weekendem majowym kolejne szlaki.

 Zarządzenie nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża o zakazie wstępu

Z przykrością zauważamy, że niektórzy rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na ten temat, wprowadzając w błąd osoby wybierające się na wypoczynek do Puszczy Białowieskiej. Tymczasem:

 1. jedynym powodem podjęcia wspomnianej decyzji jest konieczność zadbania o bezpieczeństwo publiczne.
  Zgodnie z ustawą o lasach (art. 35 i 26), to nadleśniczy odpowiada za stan sanitarny lasu i ma obowiązek wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu, kiedy wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów. To nadleśniczy a nie aktywista pozarządowy czy publicysta będzie ponosił odpowiedzialność za narażenie życia i zdrowia odwiedzających lasy będące w jego zarządzie;

Więcej na temat sytuacji w Puszczy Białowieskiej 

2. zakaz obejmuje część obszaru Nadleśnictwa Białowieża – a nie całe nadleśnictwo i tym bardziej całą Puszczę Białowieską. Nie dotyczy m.in. najbardziej znanych ścieżek, wskazanych wyżej, które już wcześniej zostały zabezpieczone. Kolejne szlaki będą sukcesywnie udostępniane po usunięciu z ich sąsiedztwa martwych drzew grożących zawaleniem;

3. od chwili wydania zarządzenia przez nadleśniczego (27 marca br.) informacja o tym wraz z mapą obszarów objętych zakazem oraz udostępnionych dostępna jest na stronie internetowej Nadleśnictwa Białowieża, w Biuletynie Informacji Publicznej, została też przesłana lokalnym mediom, licznym urzędom i instytucjom w gminie Białowieża, osobom, firmom i ich stowarzyszeniom świadczącym usługi turystyczne w Puszczy Białowieskiej, rozwieszona na tablicach ogłoszeń w gminie. Tablice z informacją o zakazie zostały też umieszczone w odpowiednim miejscach w lesie;

 


4. przypominamy, że przebywanie, przechodzenie czy przejeżdżanie przez teren objęty zakazem wstępu do lasu stanowi wykroczenie z art. 151 § 1 kodeksu wykroczeń. Leśnicy nie będą nakładali mandatów - to mogą zrobić wezwani policjanci - a jedynie pouczali turystów. Przede wszystkim chcemy uzmysłowić odwiedzającym lasy Nadleśnictwa Białowieża, że łamanie tego zakazu to narażanie siebie i towarzyszących osób na realne zagrożenie, jakie stwarzają tysiące suchych, martwych drzew, które prędzej czy później będą się wywracać.

- Bardzo nam przykro, jeśli okresowy zakaz wstępu w jakikolwiek sposób pokrzyżuje lub utrudni realizację planów niektórym turystom, lecz życie i zdrowie są najważniejsze. Kiedy tylko usuniemy zagrożenie wzdłuż szlaków i stan lasu na to pozwoli, trasy będą niezwłocznie udostępniane na nowo – obiecuje nadleśniczy Skirko.
 

 


Dlaczego zakaz wstępu do lasu?

Pracujemy nad tym, aby w bezpieczny sposób udostępnić Państwu jak największą powierzchnię Nadleśnictwa Białowieża.

Jako Służba Leśna jesteśmy zobowiązani do podejmowania kroków w celu zachowania bezpieczeństwa osób przebywających w lasach. Jesteśmy przekonani, że w obliczu aktualnego stanu sanitarnego lasów, którymi się opiekujemy, wprowadzenie okresowego zakazu wstępu do lasu jest właściwym i odpowiedzialnym, choć z pewnością również radykalnym krokiem. Życie i bezpieczeństwo osób odwiedzających Puszczę jest dla nas priorytetem.

Cały czas pracujemy nad tym, aby w bezpieczny sposób udostępnić Państwu jak największą powierzchnię nadleśnictwa. Jest to jednak – w obliczu skali klęski, jaka wystąpiła na terenie Nadleśnictwa Białowieża – działanie długofalowe.

Dzięki podjętym do tej pory pracom, udostępniamy najbardziej popularne ścieżki i szlaki:

 • ścieżkę edukacyjną „Żebra Żubra",
 • ścieżkę edukacyjną „Szlak Dębów Królewskich",
 • ścieżkę edukacyjną „Miejsce Mocy",
 • drogę Narewkowską,
 • drogę Sinicką, na odcinku od drogi wojewódzkiej 689 do drogi Olemburskiej,
 • dojazd do Rezerwatu Pokazowego Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego,
 • dojazd od drogi Narewkowskiej do miejsca ogniskowego „Hajduki"

oraz obszar nadleśnictwa położony na wschód od odcinka drogi wojewódzkiej nr 689, między miejscowością Białowieża a Granicą Państwa.

Informacje, wraz z dokładną mapą obszarów objętych zakazem oraz obszarów udostępnionych do ruchu, opublikowane zostały przed wprowadzeniem zakazu na stronie internetowej Nadleśnictwa Białowieża, w Biuletynie Informacji Publicznej, były również przesłane do podmiotów świadczących usługi turystyczne na terenie Gminy Białowieża, urzędów i instytucji lokalnych oraz rozwieszone na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Białowieża.

Bardzo nam przykro, jeśli okresowy zakaz wstępu, jaki zmuszeni byliśmy wprowadzić, w jakikolwiek sposób pokrzyżował Państwa plany. Kiedy tylko usuniemy drzewa niebezpieczne i stan lasu na to pozwoli, zamknięte drogi, szlaki i lasy, zostaną niezwłocznie udostępnione – o czym również będziemy informować w wymienionych mediach.


Minister Środowiska z wizytą w Hajnówce

W piątek 31.03.2017 r. na zaproszenie samorządów powiatu hajnowskiego, do Hajnówki przyjechał minister Jan Szyszko wraz z wiceministrem Andrzejem Koniecznym i sekretarzem stanu MSWiA Jarosławem Zielińskim.

Zebranie otworzył Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który powitał zebranych. Następnie dyskusję  rozpoczął Nadleśniczy Nadleśnictw Hajnówka Grzegorz Bielecki, który opowiedział o przebiegu gradacji kornika drukarza w Puszczy, oraz o walce leśników z katastrofalnym zamieraniem świerka.

Spotkanie miało charakter otwarty i każdy mógł zabrać głos. Obecni na Sali mieszkańcy oraz samorządowcy, wyrażali poparcie dla działań Ministra dotyczących ochrony Puszczy Białowieskiej.  Dziękowali mu burmistrz miasta i starosta hajnowski, leśnicy oraz przedstawiciel samorządowców i mieszkańców Mieczysław Gmiter. Wyrażano wdzięczność Ministrowi Szyszko, jak i samym leśnikom, za dostrzeżenie i podkreślenie roli lokalnego społeczeństwa w decyzjach dotyczących regionu Puszczy Białowieskiej. Wśród licznie zebranych obecni byli przedstawiciele organizacji ekologicznych, którzy jako jedyni podnosili głosy krytyczne.

W trakcie spotkania minister Jan Szyszko podkreślał wartość kulturowo-przyrodniczą Puszczy Białowieskiej. Przypominał o obecności wyznaczonych siedlisk i gatunków priorytetowych. Mówił o tym, że na skutek popełnionych w przeszłości błędów, a także przyjęcia koncepcji, że tereny te nietknięte były ręką człowieka, ograniczono działalność ochronną z zakresu Natury 2000 przez co zaczęły ginąć i siedliska i gatunki.

Minister Szyszko, a po nim wiceminister Konieczny, przypomnieli, że w ubiegłym roku w Puszczy Białowieskiej przeprowadzono kompleksową inwentaryzację zasobów przyrodniczych, uzupełnioną o inwentaryzację archeologiczną.  Badania prowadziło 200 najlepszych specjalistów z różnych dziedzin. 

Inwentaryzacja wykazała, że w Puszczy znajduje się 4 mln m3 martwego drewna. Dokonano inwentaryzacji aż 1400 gatunków, dla których występowania sporządzono mapy. Obecnie zgodnie z prawem unijnym, rozpoczyna proces naprawczy, w którym będą przywracane siedliska i gatunki tracone w ostatnich latach.


Inwestujemy w region Puszczy Białowieskiej

Wszyscy znają lub choćby słyszeli o Puszczy Białowieskiej, w tym o jej walorach przyrodniczych i turystycznych. My, leśnicy czynnie pracujemy nad zachowaniem tych zalet.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że w 2015 roku podjęliśmy zobowiązanie aktywnego udziału w rozwoju regionu. Zobowiązaliśmy się wspierać powiat hajnowski w rozkwicie turystycznym wobec ówczesnego Ministra Środowiska, Marszałka i Wicemarszałka Województwa Podlaskiego jak również, samorządów powiatu hajnowskiego. Podpisano wówczas list intencyjny w sprawie „Programu Zintegrowanego Puszcza Białowieska – Leśne dziedzictwo Europy". Nadrzędnym celem programu był rozwój obszarów, na których nie ma dużych osiedli ludzkich. Program realizowany miał być poprzez poprawę udostępnienia terenów leśnych, podniesienie atrakcyjności turystycznej, a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia w regionie.
W perspektywie czasu, po pozyskaniu wspólnymi siłami funduszy europejskich, na rozwój w powiecie hajnowskim miało być przeznaczone nawet 100 mln złotych! Niestety! Wskutek decyzji Komisji Europejskiej w lutym 2016 roku wstrzymano dla Lasów Państwowych środki w ramach projektów pozakonkursowych.

Ale nie poddaliśmy się!

Ze środków własnych Lasów Państwowych wydano na rozwój turystyczny obszaru Puszczy Białowieskiej ponad 9 mln złotych, a dalsze 30 już jest w planach. Do najważniejszych sukcesów zaliczamy modernizację torowisk i rewitalizację kolejki wąskotorowej, gruntowny remont dwóch najbardziej znanych miejsc Puszczy Białowieskiej: szlaku „Dębów Królewskich i Książąt Litewskich" i ścieżki „Żebra Żubra". Ale to nie wszystko!

Planujemy budowę parkingu dla kamperów przy siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka, nowej ścieżki edukacyjnej „Park Dyrekcyjny" w Nadleśnictwie Białowieża, modernizację wiat do odpoczynku w miejscowościach Topiło i Postołowo. Do tego w programie jest przekształcenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzeszkowo w obiekt infrastruktury turystycznej. Przebudowujemy pięć dróg leśnych, w tym drogę Narewkowską, łączącą Narewkę ze środkiem Puszczy.

Wbrew panującej w społeczeństwie opinii, Lasy Państwowe nie chcą ograniczyć dostępności do Puszczy Białowieskiej. Wręcz przeciwnie. Chcemy by było w Puszczy przyjaźnie, by można było ją bezpiecznie i ciekawie zwiedzać. By przyjeżdżali turyści i podziwiali ten bogaty przyrodniczo i kulturowo region. Chcielibyśmy aby powiat hajnowski stał się bogaty - tak po prostu.


Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
Expression file.icon is undefined on line 228, column 53 in 10097#20183917#27914661.
1<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
2<#assign dlFileEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") /> 
3<#assign imageLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.ImageLocalService") /> 
4 
5<#assign journalArticleId = .vars["reserved-article-id"].data?replace('.', '-') /> 
6<#assign journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId), journalArticleId) /> 
7<#assign journalArticleCreateDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
8<#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getModifiedDate() /> 
9<#assign journalArticleAuthor = .vars["reserved-article-author-name"].data /> 
10<#if coauthors?? && coauthors.data?has_content> 
11  <#assign journalArticleAuthor = coauthors.data /> 
12</#if> 
13<#if title?? && title.data?has_content> 
14  <#assign journalArticleTitle = title.data /> 
15<#else> 
16  <#assign journalArticleTitle = .vars["reserved-article-title"].data /> 
17</#if> 
18<#assign journalArticleUrlTitle = journalArticle.getUrlTitle() /> 
19 
20<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
21<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
22<#assign portletId = themeDisplay.getPortletDisplay().getId() /> 
23 
24<div id="article-${journalArticleId}" class="nfh-cp-article"> 
25 
26  <h1 class="title">${journalArticleTitle}</h1> 
27 
28  <#if showcreatedate?? && showcreatedate.data == "true"> 
29    <#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
30  </#if> 
31  <div class="metadata">${journalArticleModifiedDate?string["dd.MM.yyyy"]} | ${journalArticleAuthor}</div> 
32 
33  <#-- MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE --> 
34  <#assign printGroupId = "" /> 
35  <#if journalArticle.groupId != themeDisplay.scopeGroupId> 
36    <#assign printGroupId = themeDisplay.scopeGroupId /> 
37  </#if> 
38  <div class="social-media"> 
39    <div class="addthis_toolbox addthis_default_style"> 
40      <img title="${languageUtil.get(locale, "print")}" src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/icon-print-20x17.png"  
41        onclick="Nfhcp.AssetPublisherPortlet.printFullContent('${portletId}', '${journalArticleId}', '${printGroupId}', '${journalArticleUrlTitle}');" class="print"> 
42    </div> 
43  </div> 
44 
45  <#-- ZDJĘCIA DO GALERII --> 
46  <#assign galleryImages = [] /> 
47  <#assign mainGalleryUuid = "" /> 
48  <#assign imageDesc = ""/> 
49 
50  <#-- Zdjęcie główne z galerii --> 
51  <#if mainphotogallery?? && mainphotogallery.data?has_content> 
52    <#assign url = mainphotogallery.data /> 
53    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
54      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
55      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
56      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) ?? > 
57        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
58 
59        <#if image??> 
60          <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
61          <#assign imageDesc = htmlUtil.escapeAttribute(image.description) /> 
62        </#if> 
63 
64        <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data + "&width=250", "desc" : imageDesc, "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
65        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
66      </#if> 
67    <#elseif url?contains("/documents/")> 
68      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
69      <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
70      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
71      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
72      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
73 
74 
75      <#if urlParts?size gt 5> 
76        <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
77        <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
78        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
79      <#else> 
80        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
81        <#assign mainGalleryUuid = image.uuid /> 
82      </#if> 
83 
84      <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(image.description), "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
85      <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
86    </#if> 
87  <#-- Zdjęcie główne --> 
88  <#elseif mainphoto?? && mainphoto.data?has_content> 
89    <#assign galleryImage = {"url" : mainphoto.data, "thumbUrl" : mainphoto.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(mainphoto.maindesc.data), "uuid" : "----"} /> 
90    <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
91  </#if> 
92 
93  <#-- Zdjęcia dodatkowe z dysku --> 
94  <#if additionalphoto?? > 
95    <#list additionalphoto.getSiblings() as additionalphotoItem> 
96      <#if additionalphotoItem.data?has_content> 
97        <#assign galleryImage = {"url" : additionalphotoItem.data, "thumbUrl" : additionalphotoItem.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(additionalphotoItem.photodescription.data), "uuid" : "----"} /> 
98        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
99      </#if> 
100    </#list> 
101  </#if> 
102 
103  <#-- Zdjęcia z galerii --> 
104  <#if additionalphotogallery?? && additionalphotogallery.data?has_content> 
105    <#assign url = additionalphotogallery.data /> 
106    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
107      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
108      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
109 
110      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
111        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
112      </#if> 
113    <#elseif url?contains("/documents/")> 
114      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "/") /> 
115      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
116      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
117      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
118 
119      <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
120        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
121      </#if> 
122    </#if> 
123 
124    <#if image??> 
125      <#assign folderId = image.folderId /> 
126      <#assign folderImages = dlFileEntryLocalService.getFileEntries(groupId, folderId) /> 
127      <#if folderImages??> 
128        <#list folderImages?sort_by("name") as folderImage> 
129          <#if folderImage.uuid != mainGalleryUuid> 
130            <#assign folderImageDescription = folderImage.description /> 
131            <#if folderImage.description?lower_case == folderImage.title?lower_case + folderImage.extension?lower_case> 
132              <#assign folderImageDescription = "" /> 
133            </#if> 
134 
135            <#assign galleryImage = {"url" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId, 
136              "thumbUrl" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId + "&width=250", 
137              "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(folderImageDescription), 
138              "uuid" : folderImage.uuid} /> 
139            <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
140          </#if> 
141        </#list> 
142      </#if> 
143    </#if> 
144  </#if> 
145 
146  <#-- GALERIA OBRAZÓW --> 
147  <#if galleryImages?size gt 1> 
148    <div id="gallery-${journalArticleId}" class="multiple-image-gallery royalSlider rsDefault"> 
149      <#list galleryImages as galleryImage> 
150        <a href="${galleryImage.url + "&width=560"}" class="rsImg" data-rsbigimg="${galleryImage.url}"> 
151          <img src="${galleryImage.thumbUrl}" width="125" uuid="${galleryImage.uuid}" class="rsTmb" /> 
152          ${galleryImage.desc} 
153        </a> 
154      </#list> 
155    </div> 
156  <#elseif galleryImages?size == 1> 
157    <div class="single-image-gallery"> 
158      <div id="gallery-${journalArticleId}"> 
159        <#list galleryImages as galleryImage> 
160          <a href="${galleryImage.url}" rel="lightbox" title="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}"> 
161            <img src="${galleryImage.url}&width=716" alt="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}" /> 
162            <#if galleryImage.desc?has_content> 
163              <div class="mainphotogallery-description">${galleryImage.desc}</div>  
164            </#if> 
165          </a> 
166        </#list> 
167      </div> 
168    </div> 
169  </#if> 
170 
171  <#-- ZAWARTOŚĆ ARTYKUŁU --> 
172  <#if abstract?? && abstract.data?has_content> 
173    <p class="description">${abstract.data}</p> 
174  <#else> 
175    <p class="description">${.vars["reserved-article-description"].data}</p> 
176  </#if> 
177 
178  <div class="content">${content.data}</div> 
179 
180  <#-- ZAŁĄCZNIKI --> 
181  <#assign hasAttachments = false /> 
182  <#if file?? && file.getSiblings()?size gt 0> 
183    <#list file.getSiblings() as fileItem> 
184      <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
185        <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
186      <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
187        <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
188      <#else> 
189        <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
190      </#if> 
191      <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
192        <#assign hasAttachments = true /> 
193      </#if> 
194    </#list> 
195  </#if> 
196  <#if hasAttachments> 
197    <div class="attachments"> 
198      <h2>${languageUtil.get(locale, "resources-to-get")}</h2> 
199      <ul class="attachment-list"> 
200        <#list file.getSiblings() as fileItem> 
201          <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
202            <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
203          <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
204            <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
205          <#else> 
206            <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
207          </#if> 
208 
209          <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
210            <#assign url = fileItem.data /> 
211            <#if url?contains("/documents/")> 
212              <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
213              <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
214              <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
215              <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
216              <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
217              <#if urlParts?size gt 5> 
218                <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
219                <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
220                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
221                </#if> 
222              <#else> 
223                <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
224                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
225                </#if> 
226              </#if> 
227              <#if file?? > 
228                <#assign fileIcon = file.icon + ".png" /> 
229              </#if>            </#if> 
230            <#if !fileIcon?? || !fileIcon?has_content> 
231              <#assign fileItemExt = fileItem.data /> 
232              <#assign indexOfDot = fileItemExt?last_index_of(".") + 1 /> 
233              <#assign indexOfSlash = fileItemExt?last_index_of("/") /> 
234              <#if indexOfSlash gt indexOfDot> 
235                <#assign fileItemExt = fileItemExt?substring(0, indexOfSlash) /> 
236              </#if> 
237              <#assign fileIcon = fileItemExt?substring(indexOfDot) + ".png" /> 
238            </#if> 
239            <li> 
240              <a href="${fileItem.data}" target="_blank"><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/file_system/small/${fileIcon}"></a> 
241              <a href="${fileItem.data}" target="_blank">${fileItemName}</a> 
242            </li> 
243          </#if> 
244        </#list> 
245      </ul> 
246    </div> 
247  </#if> 
248</div> 

Leśnicy dla regionu

Wspólne działania na rzecz rozwoju regionu, poprzez wspieranie inwestycji planowanych do realizacji, przez powiat hajnowski. Pod takim hasłem przebiegało spotkanie, które odbyło się we czwartek 2 marca w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie".

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski i przedstawiciele samorządów z powiatu hajnowskiego, podpisali list intencyjny, którego główną myślą jest realizacja wspólnych przedsięwzięć w latach 2017 - 2019. Jest to następstwo postanowień Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych, oraz mających wpływ na jej realizację.

Wspólne przedsięwzięcia mają dotyczyć szczególnie realizacji następujących inwestycji:
• tworzenia i doskonalenia infrastruktury leśnej, w tym budynków i innych obiektów związanych z gospodarką leśną;
• tworzenia i doskonalenia obiektów turystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych lub innych związanych z pozaprodukcyjnymi funkcjami lasu;
• wznoszenia dostrzegalni przeciwpożarowych;
• przebudowy dróg wraz ze zjazdami oraz drogowymi obiektami inżynierskimi (takimi jak obiekty mostowe, przepusty itp.).

Inicjatywa ma podnieść funkcjonalność i atrakcyjność gmin, w których realizowane będą przedsięwzięcia, poprzez podnoszenie potencjału turystycznego z wykorzystaniem naturalnych walorów turystycznych Puszczy Białowieskiej i jej bezpośredniego sąsiedztwa. Łącznie nadleśnictwa w powiecie hajnowskim przeprowadzą w roku 2017 inwestycje wspólne z samorządami na drogach jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 4,2 mln zł, jednak Dyrektor Generalny zapewnił samorządowców, że suma wsparcia na inwestycje w kolejnych latach będzie wyższa. Oznacza to m.in. więcej wyremontowanych dróg i infrastruktury turystycznej w gminach powiatu hajnowskiego.

Porozumienie przewiduje także współpracę w zakresie upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i pracy leśnika, ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz promocji budownictwa drewnianego, jako jednego ze sposobów ograniczania emisji CO2. 

Sygnatariuszami listu intencyjnego byli: dr inż. Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, oraz reprezentanci samorządów: Mirosław Romaniuk – Starosta Hajnowski, Grzegorz Kasprowicz  – Wójt Gminy Białowieża, Michał Wróblewski – Wójt Gminy Czeremcha, Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże, Leon Małaszewski – Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka, Aleksander Sielicki – Burmistrz Miasta i Gminy Kleszczele, Andrzej Pleskiewicz – Wójt Gminy Narew oraz Mikołaj Pawilcz – Wójt Gminy Narewka. 


Tragiczny wypadek w Puszczy Białowieskiej

Klęska kornika w Puszczy Białowieskiej doprowadziła do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi. Pod koniec lutego zanotowano pierwszy przypadek śmiertelnej ofiary. 50-letni robotnik leśny został zabity przez upadające drzewo na ścieżce edukacyjnej.

Do tragedii doszło 24 lutego w leśnictwie Teremiski (Nadleśnictwo Białowieża). Czterech pracowników zakładu usług leśnych usuwało zagrażające odwiedzającym las zaatakowane przez kornika świerki. Gdy po zakończonej pracy mężczyźni wracali do samochodu, na jednego z nich przewróciła się brzoza, wyrwana z korzeniami prawdopodobnie podmuchem wiatru. 50-latek został trafiony w głowę i zmarł na miejscu. Mimo założonego kasku nie miał żadnych szans.

Ponad 30-metrowa brzoza była zdrowa i nie miała żadnych oznak chorobowych, wskazujących na potrzebę jej usunięcia. Wcześniej rosła osłonięta od wiatru przez otaczające ją świerki, niestety z powodu ataku kornika drzewa uschły i straciły igły, zmniejszając tę osłonę.
Prawdopodobnie zamarcie okolicznych drzew miało także wpływ na poziom wód gruntowych, co mogło osłabić system korzeniowy brzozy.
Wypadek miał miejsce na ścieżce edukacyjnej, zamkniętej ze względów bezpieczeństwa.

Więcej informacji o sytuacji w Puszczy Białowieskiej. 

- Najbardziej tragiczne jest to, że zginęła osoba, która pracowała właśnie po to, aby do takich sytuacji nie dopuścić - skomentował ze smutkiem nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża Dariusz Skirko. - Obecnie część terenu nadleśnictwa jest objęta zakazem wstępu właśnie dlatego, żebyśmy mogli zabezpieczyć szlaki turystyczne. Usuwamy niebezpieczne drzewa, żeby wszyscy mogli spokojnie przyjechać do puszczy, obejrzeć ją i z niej wrócić - dodał.

Trwająca od 2012 r. plaga kornika w trzech puszczańskich nadleśnictwach zabiła już około 800 tysięcy świerków. Pojawianie się tego owada w lesie jest zjawiskiem cyklicznym, po 2012 r. leśnikom odebrano jednak możliwość reagowania na to zagrożenie i w efekcie doszło do sytuacji klęski.

Suche świerki i inne osłabione przez to zjawisko drzewa są bardzo poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa turystów i okolicznych mieszkańców. Większość prowadzonych obecnie w Puszczy Białowieskiej cięć ma na celu usuwanie tych niebezpiecznych drzew stojących przy drogach i szlakach.
Według danych naukowców z Instytutu Badawczego Leśnictwa takich drzew jest ok. 130 tysięcy.

 


"Bez pomocy człowieka Puszcza ubożeje" [wideo]

Rozmowa z Janem Taborem, szefem zespołu wielkoskalowych inwentaryzacji w Lasach Państwowych.

Inwentaryzacja miała na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ochrony biernej oraz gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną białowieskich lasów.

Zobacz prezentację z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej.

O skali i znaczeniu inwentaryzacji mówił Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP. - Po zakończeniu inwentaryzacji i opracowaniu wyników uzyskamy odpowiedź na fundamentalne pytanie: czy gospodarka leśna jest czynnikiem kształtującym i poprawiającym naturalność biologiczną krajobrazu, czy - jak niektórzy twierdzą - szkodzi tej różnorodności. Jesteśmy przekonani, że ta gospodarka nie jest szkodliwa, choćby z tego względu, że jest prowadzona tu od 200 lat.


Konferencja na temat Puszczy Białowieskiej

- Bez działań naprawczych będą zamierały kolejne połacie Puszczy Białowieskiej, która była chlubą polskiego leśnictwa i wyjątkowym obiektem dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego– powiedział Jan Szyszko, podczas konferencji. W spotkaniu wziął udział również dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

Minister środowiska zwrócił uwagę, że w Puszczy masowo usychają drzewa. Kryzys ten, powodowany przede wszystkim przez gradację kornika drukarza, najbardziej dotyka świerka – liczba martwych drzew w Puszczy liczona jest już w milionach.Towarzyszy temu inne bardzo niepokojące zjawisko – zanikanie cennych siedlisk przyrodniczych, także tych ważnych dla UE, chronionych w ramach unijnej sieci Natura 2000. Wraz z degradacją i usychaniem puszczańskich drzewostanów następuje degradacja tychże siedlisk, zmniejsza się występowanie tam cennych, chronionych gatunków roślin i zwierząt – podkreślił minister. 

Ratowaniu Puszczy służy „Program dla Puszczy Białowieskiej", którego głównym celem jest zahamowanie procesu destrukcji siedlisk ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej.Puszcza Białowieska potrzebuje czynnej ochrony. Pozostawienie Puszczy samej sobie doprowadzi do jej wewnętrznego wyniszczenia. Jako członkowie Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się do przestrzegania prawa i wprowadzenia Natury 2000, dlatego musimy dbać o te siedliska, które wyznaczyliśmy – powiedział minister środowiska.

Pierwszy etap działań to pełna inwentaryzacja zasobów przyrodniczych, która rozpoczęła się w kwietniu 2016 r. Po raz pierwszy w historii Puszczy Białowieskiej przeprowadzono kompleksowe badanie całego ekosystemu,
w którym uczestniczyło 200 ekspertów – naukowców i leśników. Objęła ona badania na całym terenie Puszczy – w trzech nadleśnictwach (Hajnówka, Browsk i Białowieża) oraz Białowieskim Parku Narodowym.

Resort Środowiska zaproponowało również podział Puszczy na strefy referencyjne. Zgodnie z postulatami niektórych organizacji pozarządowych 1/3 jej obszaru została pozostawiona bez przeprowadzania działań naprawczych i jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Pozostałe 2/3 Puszczy jest poddawane czynnej ochronie, zgodnej z wymogami programu Natura 2000. Przeprowadzone są tam cięcia sanitarne, które mają na celu zapobieganie rozszerzania się chorób, a także realizowanie nasadzeń zastępczych.

Jan Szyszko podkreślił, że w Puszczy Białowieskiej występuje wyjątkowe bogactwo dziko żyjących gatunków zwierząt. - Polska to unikat na skalę światową, który posiada pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Na podstawie polskich doświadczeń zaproponowałem pomoc krajom UE w odtwarzaniu siedlisk i populacji dziko żyjących zwierząt m.in. żubra. Eksperyment ten, wzorowany na polskich rozwiązaniach, mógłby znacząco wzbogacić bioróżnorodność w krajach europejskich, gdzie w wielu miejscach doszło do degradacji i zaniku rodzimych gatunków zwierząt – powiedział.

Na tę propozycję odpowiedziało pięć państw członkowskich UE: Bułgaria, Republika Czeska, Holandia, Republika Federalna Niemiec oraz Rumunia, z których tylko Bułgaria zadeklarowała chęć przyjęcia sześciu osobników.

Wiceminister Andrzej Konieczny podkreślił, że Ministerstwo Środowiska prowadzi aktywny dialog z Komisją Europejską i Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przypomniał też, że w czerwcu ubiegłego roku, na zaproszenie ministra środowiska, przebywali z misją w Polsce przedstawiciele Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Ponadto zwrócił uwagę, że w połowie ubiegłego roku została przesłana odpowiedź do Komisji Europejskiej na pismo, w którym KE stawia pytania dotyczące Puszczy Białowieskiej. Do tej pory nie ma odzewu ze strony Komisji w tej sprawie. - Efekty tej misji były przez Polskę prezentowane na sesji UNESCO w Stambule, gdzie jednomyślnie sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa przyjęła i zaakceptowała stanowisko Polski – powiedział wiceminister.

Wiceminister Andrzej Konieczny zwrócił też uwagę na stanowisko WWF Niemcy, który prezentuje na swojej stronie zasady postępowania z kornikiem drukarzem.Organizacja powołuje się na zasady certyfikatu Forest Stewardship Council, uważając je tym samym za właściwe. Według WWF Niemcy, pierwszą sprawą jest całkowita eliminacja środków chemicznych. Natomiast drzewa opanowane przez kornika drukarza należy jak najszybciej usunąć z lasu, a ich korony i kora powinny być poddane zniszczeniu.

Wiceminister Konieczny przypomniał także, że dostęp lokalnej społeczności do procesu podejmowania decyzji ws. Puszczy Białowieskiej poprzedni rząd znacznie ograniczył. Tak było w przypadku decyzji podjętej o wpisaniu Puszczy Białowieskiej na listę światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO - odbyło się to bez konsultacji z samorządami z tamtego terenu.

 


Wspólnie odkryjmy dziedzictwo Puszczy

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie prosi o pomoc w stworzeniu archiwum dziejów Puszczy Białowieskiej.

Lasy Państwowe chcą jak najlepiej poznać dziedzictwo kulturowe Puszczy Białowieskiej oraz historię miejsc związanych z działalnością lokalnej społeczności.

Odwiedź stronę Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Ośrodek w Gołuchowie zwraca się z prośbą o udostępnienie materiałów archiwalnych. Niezwykle pomocne w przygotowaniu rzetelnego opracowania będą zdjęcia, druki, dokumenty kartograficzne, dzienniki czy też pamiętniki.

Materiały należy przesyłać do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,
ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów.

W razie jakichkolwiek pytań  można się skontaktować z pracownikami OKL (tel. 62 761 50 45 wew. 120; 622 761 50 36; 608 354 478)
lub też przesłać pytania na adres: okl@okl.lasy.gov.pl

 


Co się stanie z wizytówką Puszczy? [wideo]

W najnowszych „Echach Leśnych” warto przeczytać artykuł o „Rezerwacie krajobrazowym prof. Władysława Szafera” i tym co obecnie dzieje się z tą wizytówką Puszczy Białowieskiej.

„Rezerwat krajobrazowy prof. Władysława Szafera", zwany potocznie przyszosowym, w ciągu ostatnich 10 lat zmienił się nie do poznania – przeczytamy w tekście „Wizytówka".

 

Rezerwat wymyślił Władysław Szafer, twórca nowoczesnej ochrony przyrody w Polsce. Zaledwie rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości profesor przybył do Puszczy Białowieskiej z delegacją, w skład której wchodził m.in. wybitny leśnik Jan Kloska, by poszukać w niej pozostałości przedwojennego stada żubrów. Niestety nie znalazł, ale będąc pod ogromny wrażeniem piękna i przyrodniczej wartości puszczy, przywiózł z tej wizytacji pomysł utworzenia pierwszego w Polsce parku narodowego. Za wzór posłużył mu pierwszy na świecie park narodowy – Yellowstone.

Oprócz „parku natury" w sercu puszczy, który później stał się Białowieskim Parkiem Narodowym, prof. Szafer zaproponował też utworzenie rezerwatów, w tym rezerwatu położonego wzdłuż szosy Hajnówka-Białowieża.„- Przyłączenia do naszego „parku natury" oddziałówpisał -(…) pragniemy dlatego ażeby zachować wzdłuż głównej drogi wiodącej do wnętrza Puszczy, pierwotny wygląd Puszczy, co dla jadących lub idących pieszo do Puszczy będzie mieć wielkie znaczenie. (…) Zdaniem mojem ten przydrożny pas rezerwatu, o którym teraz mówię, mógłby nie być rezerwatem zupełnym, lecz tzw. rezerwatem częściowym, co znaczy, że w pewnym oddaleniu od gościńca możnaby dopuścić do systematycznego wyrębu lasu metodą przerębową."

Przeczytaj także o niemalejącej gradacji kornika w Puszczy.

Kolejne pokolenia przyrodników i turystów zachwycały się rosnącymi tu drzewostanami, które przetrwały drugą wojnę światową, a nawet czasowe skasowanie rezerwatu w 1955 r. (ponownie ustanowiono go w 1969 r.). Zwiększono jego powierzchnię, dodając kolejne fragmenty lasu, bliżej Hajnówki, które zdążyły zabliźnić poniemieckie rany. – Przed tym lasem przyjezdni zdejmowali czapki z głów – wspomina nadleśniczy Grzegorz Bielecki z Nadleśnictwa Hajnówka. - Dominował w nich świerk, który, jak to mówią, z niebem rozmawiał - niektóre z tych drzew miały ponad 50 m wysokości! Na bardzo żyznych siedliskach rosły dęby, jesiony, klony lipy.

Ten tak zróżnicowany wiekowo i gatunkowo obszar puszczy - wydawałoby się optymalny zarówno dla ochrony przyrody, turystyki, jak i edukacji - istniał do niedawna. Dziś fragmentami jest tylko wspomnieniem.

Jak do tego doszło, że w ciągu zaledwie kilku lat rezerwat tak radykalnie się zmienił? Że spośród dominujących w nim świerków, tych żywych stoi już mniej niż 10 proc., a tych najstarszych i największych nie ma prawie wcale? Kto do tego stanu doprowadził: kornik drukarz czy ludzie, którzy pozwolili owadowi zrobić swoje?

Rezerwat krajobrazowy był i jest rezerwatem częściowym, czyli takim, w którym dopuszczone są pewne działania pielęgnacyjne. Przez lata leśnicy nie mieli większych problemów z uzyskiwaniem zgód na wykonywanie tych prac. Wszyscy zainteresowani – i leśnicy, i naukowcy, i urzędnicy – (może poza najbardziej radykalnymi aktywistami ekologicznymi) zdawali sobie sprawę, że populację kornika należy utrzymywać pod kontrolą. Tylko to gwarantowało realizację celu – ochronę puszczańskiego krajobrazu w rezerwacie.

Tutaj można pobrać bezpłatny kwartalnik „Echa Leśne".

 W 2008 r. zmieniono jednak ustawę o ochronie przyrody, powołano do życia m.in. regionalne dyrekcje ochrony środowiska i zaczęły się dobre lata dla masowego rozwoju populacji kornika. Dotychczasowe zgody konserwatora przyrody na wycinkę pojedynczych, świeżo zasiedlonych drzew zastąpiły odmowy lub po prostu milczenie. A przecież status prawny rezerwatu się nie zmienił. Dochodziło do absurdalnych sytuacji, gdy na wniosek o wycięciu kilku drzew złożony w 2008 r. leśnicy dostawali odpowiedź (odmowną) dwa lata później. Tymczasem korniki atakowały coraz szybciej. Przyjmuje się, że z jednego drzewa po wylocie i rozmnożeniu mogą zabić 30 kolejnych świerków. By temu zapobiec trzeba świeżo zasiedlone przez korniki drzewo wyciąć i wywieźć z lasu w ciągu 2-3 tygodni. Cykl rozrodczy powtarza się 3, a czasem 4 razy w roku. Nic więc dziwnego, że po kilku latach zamiast o kilkudziesięciu zasiedlonych drzewach mówimy o 94 000 martwych świerków w rezerwacie. - Dziesięć lat temu trzeba było długo się nachodzić, żeby w rezerwacie krajobrazowym znaleźć jeden zasiedlony przez kornika świerk trzeba – mówi Dariusz Skirko, nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża. - Teraz tyle samo szuka się starego, żywego, którego kornik jeszcze nie zabił.

Martwe świerki postoją jeszcze kilka lat. Potem część się przewróci. Naukowcy twierdzą, że w warunkach puszczy najwięcej upadków drzew będzie między 5 a 10 rokiem od zamarcia. Czyli wkrótce. Wyrok na świerka to, w wielu miejscach rezerwatu, także wyrok na inne drzewa. Giną wiekowe sosny i dęby pozbawione świerkowych koron, które osłaniały od wiatru i słońca.

Nikt o zdrowych zmysłach nie może lekceważyć zagrożenia, jakie stwarza kilkadziesiąt tysięcy martwych drzew, z których część stoi w pobliżu ruchliwej szosy, dróg lokalnych czy wzdłuż szlaków turystycznych. Dlatego od pewnego czasu nadleśnictwa puszczańskie, za zgodą białostockiej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, ścinają drzewa stojące w pasie ciągnącym się wzdłuż szosy Hajnówka - Białowieża. Dlatego jadącym tą drogą miejscami towarzyszy wręcz apokaliptyczny krajobraz - plątanina ściętych drzew. Słychać głosy, że leśnicy ścięli je, by wywieźć i sprzedać. To oczywiście bzdura, choć niestety powielana, także przez niektóre media. Powalone drzewa pozostaną w leśnym ekosystemie do czasu naturalnego rozkładu. Na razie, na szczęście, nie doszło do poważniejszych wypadków, choć po każdej większej wichurze szosa bywa dłuższy czas nieprzejezdna.

Tysiące „nadprogramowych" metrów martwego drewna, to także ogromne zagrożenie pożarem. Pozytywnego znaczenia tego drewna dla lasu oraz przyrody nikt leśnikom uświadamiać nie musi. Zarówno w nadleśnictwach puszczańskich, jak i w całych Lasach Państwowych, od 25 lat jego ilość rośnie, służąc wielu gatunkom owadów, grzybów i roślin. Pytanie tylko, gdzie jest granica tego wzrostu. Granica, za którą ilość martwego drewna nie wspiera już różnorodności biologicznej a tylko radykalnie zwiększa zagrożenie pożarem lub (w lasach gospodarczych), kiedy powoduje marnotrawienie cennego surowca.

Ten rezerwat to jedynie lustro, w którym odbijają się problemy całej Puszczy Białowieskiej. Nie ma wątpliwości, że decyzje podejmowane dziś, na wiele lat zdeterminują jej dalsze losy. Chciałoby się, by były one merytoryczne i poparte naukową wiedzą, a nie zapadały pod wpływem emocji, ideologii lub polityki. Ideologii, bo trudno za taką nie uznać nawoływań do całkowitego wyrugowania człowieka z puszczy (także z tej sadzonej i pielęgnowanej przez niego części) i do poświęcenia całego obszaru wyłącznie ochronie biernej (dziś prowadzonej m.in. w parku narodowym i rezerwatach). Do czego tak radyklane podejście może doprowadzić? Czy naprawdę będzie służyć bogactwu przyrodniczemu tego cennego dla każdego Polaka skarbu?

 Zdaniem wielu leśników, rozpad świerczyn to dopiero początek negatywnych zmian, które mogą spotkać puszczańskie siedliska, w tym te położone w rezerwacie Szafera. Nie ma złudzeń Grzegorz Bielecki: - Dziesięć lat pracowałem w biurze urządzania lasu, w brygadzie glebowo-siedliskowej. Także na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie miałem okazję obserwować co dzieje się z siedliskami, na których masowo zamarł świerk - mówi. - Dlatego mogę przewidzieć, co stanie się w innych częściach puszczy, również w tym rezerwacie. W wielu miejscach powstaną tam młodniki grabowe, zakrzewienie leszczynowe, a na uboższych siedliskach – ekspansywny i pozostający na wiele lat - trzcinnik.
Według nadleśniczego, na skutek masowego opadnięcia ogromnych ilości igliwia świerkowego, realna jest też groźba uruchomienia niekorzystnych procesów bielicowania gleb.
Nadleśniczy Dariusz Skirko potwierdza te prognozy. - My, leśnicy, chcemy przekazać następcom puszczę cenną i żywą. Tymczasem dziś przestrzenie po świerkach, sosnach i dębach wypełni grab i nie pozwoli na szybkie odnowienie gatunków puszczańskich. To będzie taki zwykły las, a nie puszcza, jaką sobie wyobraża wielu z nas - ze starymi, żywymi dębami, klonami, lipami i świerkami. Czy społeczeństwo będzie chciało go oglądać?