Aktualności Aktualności

Konsultacje społeczne - Nadleśnictwo Białowieża

10 listopada rozpoczęły się konsultacje dotyczące aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża.

Gospodarka leśna w nadleśnictwach opiera się na zapisach 10-letnich planów urządzenia lasu (PUL), sporządzanych przez niezależnych ekspertów. Plany urządzenia lasu dla puszczańskich nadleśnictw obejmują lata 2012 – 2021 (w obecnym kształcie zostały zatwierdzone 9 października 2012 roku). W planie dla Nadleśnictwa Białowieża określono wówczas m.in. limit pozyskania drewna na 10 lat, który wynosił 63 471 m3 drewna (tzw. grubizny netto), a więc średnio 6 347 m3 na rok. Z tych zabiegów zostały wyłączone:
  1. rezerwaty przyrody (stanowią 34% powierzchni w Nadleśnictwie Białowieża);
  2. drzewostany ponad stuletnie* – kryterium uznania za drzewostan ponad stuletni był minimum dziesięcioprocentowy udział świerków w wieku ponad stu lat (to kolejne 34% powierzchni nadleśnictwa);
  3. drzewostany młodsze niż 100 lat na siedliskach wilgotnych i bagiennych (8,44% powierzchni nadleśnictwa).

Wykluczenie z zabiegów, również sanitarnych, tak dużej powierzchni lasów, w tym świerkowych, spowodowało masowy rozwój populacji kornika drukarza. W rezultacie nastąpił całkowity rozpad drzewostanów, w których przeważa świerk, na powierzchni setek hektarów. W wyniku lawinowego wzrostu ilości drewna martwego wzrosło zagrożenie pożarowe, a stojące martwe drzewa – od 2012 roku zewidencjonowano w Nadleśnictwie Białowieża ponad 140 tysięcy sztuk takich drzew – zagrażają bezpieczeństwu odwiedzających Puszczę Białowieską. 

W tej sytuacji niezbędne jest wykonanie cięć sanitarnych, dzięki którym uda się spowolnić dalszy rozpad cennych przyrodniczo drzewostanów, a przy tym zadbać o bezpieczeństwo ludzi. Realizując również obowiązki wynikające z ustawy o lasach o zachowaniu trwałości lasów, konieczne jest wprowadzenie młodego pokolenia zgodnie z warunkami mikrosiedliskowymi. To działanie może umożliwić aneks do istniejącego planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża.

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dokumentów, które posłużą za podstawę stworzenia aneksu. Na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, w zakładce Plan urządzenia lasu, zamieszczone zostały dwa dokumenty. Pierwszy z nich to ekspertyza, zawierająca ocenę stanu lasu oraz określająca zakres niezbędnych działań gospodarczo-ochronnych dla zachowania pozostałych jeszcze drzewostanów świerkowych. Drugi dokument to prognoza oddziaływania zawartych w aneksie zapisów na środowisko. Z dokumentami w formie papierowej można się również zapoznać w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża. Uwagi do przedstawionych propozycji można składać od 10 listopada przez 21 kolejnych dni do dyrektora RDLP w Białymstoku. 

 

* są to drzewostany określone wg definicji prof. Wesołowskiego. Definicja ta nie jest zgodna z przepisami prawa, na podstawie których tworzy się plany urządzenia lasu.