Aktualności Aktualności

Nabór na staż

Ogłoszenie o naborze na staż w nadleśnictwach nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych, ubiegający się w 2023 roku o zatrudnienie na staż w jednostkach RDLP w Białymstoku, zgodnie z zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych (zwanego dalej zarządzeniem) składają następujące dokumenty:

1. Absolwenci wyższych szkół leśnych
- podanie do Dyrektora RDLP w Białymstoku z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na
staż (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu
kontaktowego oraz propozycji nadleśnictwa/nadleśnictw do odbycia stażu),
- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
- oświadczenie (czteroczęściowe) stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Absolwenci średnich szkół leśnych
- podanie do Dyrektora RDLP w Białymstoku z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na
staż (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu
kontaktowego oraz propozycji nadleśnictwa/nadleśnictw do odbycia stażu),
- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
- oświadczenie (czteroczęściowe) stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu dokonania ewentualnego potwierdzenia zgodności z oryginałem dopuszcza się możliwość żądania przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

Zgodnie z zarządzeniem absolwenci składają dokumenty do jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów szkół leśnych przekraczającej limit wolnych miejsc, zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż.

Absolwenci szkół innych niż leśne mogą być przyjęci na staż pod warunkiem wystąpienia łącznie możliwości według ustalonego limitu oraz potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem - składają dokumenty ustalone dla absolwentów szkół leśnych (odpowiednio wyższych lub średnich).

Ogłoszenie dotyczy wyłącznie absolwentów, którzy ukończyli szkołę po dniu 31 sierpnia 2021 roku, data ulega przesunięciu o okres zwłoki spowodowany:
- korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego,
- udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy,
- kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich nie dłużej jednak niż 4 lata.

Ostateczną, nieprzekraczalną datą faktycznego wpływu dokumentów do RDLP w Białymstoku jest dzień 31 sierpnia 2023 roku.

Dokumenty można złożyć osobiście lub listownie w kopercie z dopiskiem "STAŻ" na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Wydział Organizacji i Kadr
ul. Lipowa 51
15-424 Białystok

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Białymstoku - Wydział Organizacji i Kadr, tel. 85 7481841 lub 85 7481842.