Aktualności Aktualności

Nabór na staż

Ogłoszenie o naborze na staż w nadleśnictwach nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Absolwenci szkół średnich i wyższych leśnych, ubiegający się w 2024 roku o zatrudnienie na staż w jednostkach RDLP w Białymstoku, zgodnie z zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych (zwanego dalej zarządzeniem) składają następujące dokumenty:
 

1. Absolwenci wyższych szkół leśnych
- podanie do Dyrektora RDLP w Białymstoku z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego oraz propozycji nadleśnictwa/nadleśnictw do odbycia stażu),
- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
- oświadczenie (czteroczęściowe) stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 

2. Absolwenci średnich szkół leśnych
- podanie do Dyrektora RDLP w Białymstoku z własnoręcznym podpisem o przyjęcie na staż (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego oraz propozycji nadleśnictwa/nadleśnictw do odbycia stażu),
- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
- oświadczenie (czteroczęściowe) stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu dokonania ewentualnego potwierdzenia zgodności z oryginałem dopuszcza się możliwość żądania przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

Zgodnie z zarządzeniem absolwenci składają dokumenty do jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów szkół leśnych przekraczającej limit wolnych miejsc, zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż.

Absolwenci szkół innych niż leśne mogą być przyjęci na staż pod warunkiem wystąpienia łącznie możliwości według ustalonego limitu oraz potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem - składają dokumenty ustalone dla absolwentów szkół leśnych (odpowiednio wyższych lub średnich).

Ogłoszenie dotyczy wyłącznie absolwentów, którzy ukończyli szkołę po dniu 31 sierpnia 2022 roku, data ulega przesunięciu o okres zwłoki spowodowany:
- korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego,
- udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy,
- kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich nie dłużej jednak niż 4 lata.
Ostateczną, nieprzekraczalną datą faktycznego wpływu dokumentów do RDLP w Białymstoku jest dzień 31 sierpnia 2024 roku.

Dokumenty można złożyć osobiście lub listownie w kopercie z dopiskiem "STAŻ" na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Wydział Organizacji i Kadr
ul. Lipowa 51
15-424 Białystok
Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Białymstoku - Wydział Organizacji i Kadr, tel. 85 7481841 lub 85 7481842.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok, zwany dalej Administratorem, tel. 85 748 18 00, e-mail: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach Administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zarządzenie Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
7. Pan/Pani ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
8. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem udziału w postepowaniu w sprawie przyjmowania absolwentów na staż w jednostkach RDLP w Białymstoku. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.