Aktualności Aktualności

Nowe „żubrowe” brogi

W ostatnich latach liczebność żubrów ciągle wzrasta. Światowa liczba tych zwierząt, wg stanu na koniec 2016 roku wynosiła 6 573 szt., w Polsce natomiast 1 873 szt. (wg stanu na koniec 2017 roku), z czego największa ich populacja 654 szt. żyje na obszarze Puszczy Białowieskiej.

Co istotne w Polsce większość żubrów, tj. 1635 szt., żyje w stadach wolnych. W innych krajach europejskich, tj. Niemcy, Francja, Szwecja, Czechy, Rumunia sytuacja jest odwrotna, gdyż większość żubrów lub nawet wszystkie przebywa w stadach zamkniętych.

Zarządzanie terenem z największą w kraju populacją żubra to ogromna odpowiedzialność. W związku z tym od wielu lat prowadzone są wspólne działania Lasów Państwowych, Parków Narodowych, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych w utrzymaniu odpowiedniej populacji żubra poprzez poprawę warunków bytowania oraz utrzymanie infrastruktury w odpowiednim stanie.

Brogi spełniają istotną funkcję w zrównoważonym programie ochrony żubrów w Polsce. To właśnie w nich przechowywane jest pozyskane w minionym sezonie wegetacyjnym siano – jeden z głównych składników bazy pokarmowej żubrów w okresie zimowym.

Podstawą do przygotowania dobrej jakości siana jest jego przechowywanie w odpowiednich warunkach wilgotnościowych, co właśnie umożliwiają brogi. Dzięki brogom zwiększa się dostępność pokarmu wewnątrz puszczy. W ten sposób żubry utrzymują się w granicach lasu. Zmniejsza się tym samym ryzyko powstania szkód wyrządzanych na prywatnych łąkach i polach uprawnych.

W ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” finansowanego w całości ze środków Funduszu Leśnego LP, na terenie Nadleśnictwa Białowieża w ostatnim czasie powstały cztery nowe brogi, a pięć istniejących poddano gruntownej rewitalizacji. Odnowione brogi znajdują się na terenie leśnictw Batorówka, Nowe oraz Teremiski.