Aktualności Aktualności

Ruszają odnowienia lasu

W tym roku leśnicy z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posadzą ponad 30 milionów drzew na łącznej powierzchni blisko 4 tysięcy hektarów.

Na przedwiośniu na szkółkach leśnych wyjmuje się sadzonki. Część z nich przygotowuje się do sadzenia, a część umieszcza się w dołach chłodniczych. Do końca kwietnia będą wykonane obsiewy szkółek, gatunkami iglastymi, głównie sosną i świerkiem oraz liściastymi: lipą, grabem, brzozą, olszą i innymi.

Sadzonki ze szkółek leśnych są przeznaczane przede wszystkim na potrzeby nadleśnictw, a nadwyżki sprzedaje się innym odbiorcom. Na 31 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Białymstoku szkółki leśne funkcjonują w 29 jednostkach. Średnio hoduje się w nich ok. 60 mln. szt. sadzonek rocznie.

W ramach rozwoju nowych technologii leśnicy zaczęli produkować sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym w szkółce kontenerowej w Nadleśnictwie Suwałki. Oddana do użytku w 2014 roku, to najnowocześniejsza szkółka leśna w tej części kraju. Na jej obszarze wybudowano halę produkcyjną wraz z nowoczesną linią wysiewu nasion, tunele foliowe i pola produkcyjne wyposażone w urządzenia do nawadniania oraz kontrolowania warunków wzrostu sadzonek. Szkółka będzie produkować rocznie ok. 5 mln. szt. sadzonek świerka, dębu, olszy i innych gat. na potrzeby nadleśnictw północno-wschodniej Polski. Budowa tej szkółki została sfinansowana w całości ze środków Lasów Państwowych.

Prace odnowieniowo-zalesieniowe część nadleśnictw rozpocznie już w najbliższym czasie. W pierwszej kolejności posadzone zostaną gatunki szybko rozwijające się, takie jak modrzew, brzoza i olsza. Następnie sadzone będą inne drzewa zgodnie z ustalonymi składami gatunkowymi upraw leśnych. Wczesne sadzenie umożliwia roślinom wykorzystanie nagromadzonej w glebie wody po mijającym okresie zimowym.

Co roku leśnicy sadzą w Polsce ok. 500 mln drzew. Od 1945 roku w regionie północno-wschodniej Polski przybyło ponad 220 tys ha lasów.

W 2015 roku największe powierzchnie leśne zostaną odnowione w Nadleśnictwach Drygały, Nurzec i Giżycko (ponad 200 ha w każdym z nich). 

Niewielkie ilości poprawek (poniżej 5%), świadczą o wysokiej jakości upraw, wynikającej z dobrej jakości materiału sadzeniowego, właściwych kwalifikacji pracowników wykonujących sadzenia i odpowiedniego nadzoru ze strony służby leśnej. Przyczyną poprawek na uprawach leśnych są najczęściej uszkodzenia młodych drzewek na skutek suszy lub przymrozków oraz szkody od zwierzyny, zwłaszcza łosi.

Ogólna powierzchnia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wynosi ponad 625000 ha w tym lasy ogółem stanowią blisko 590000 ha. Lesistość gmin na terenie RDLP Białystok jest bardzo zróżnicowana. Są gminy typowo leśne, jak np. Białowieża, Płaska, Ruciane-Nida, gdzie prawie całą powierzchnię pokrywają lasy, oraz gminy z dominującym krajobrazem rolniczym, np. Mońki, Dąbrowa Białostocka czy Czyżew.