Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych, przez stosowanie wzorowanych na procesach naturalnych, metod produkcji sadzonek, odnowienia, zalesienia, pielęgnowania lasu i kształtowania wielowiekowej, zróżnicowanej gatunkowo struktury drzewostanów.

Podstawowym dokumentem w zakresie wytycznych w zagospodarowaniu lasu są Zasady Hodowli Lasu wprowadzone Zarządzeniem nr 53 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21 listopada 2011r. Zasady te obowiązują od 1. stycznia 2012r. Mają charakter kierunkowy i ramowy. Opierają się na udokumentowanych wynikach badań naukowych i doświadczeniach kolejnych pokoleń leśników. Podanie w nich zasady mogą mieć zastosowanie w lasach wszystkich form własności.