Wydawca treści Wydawca treści

Odnowienia, zalesienia...

Odnowienia, zalesienia, poprawki – to inicjowanie i kształtowanie młodego pokolenia lasu.

Odnowienia powstają na terenach leśnych po usunięciu (lub systematycznie w trakcie usuwania) dojrzałych drzewostanów.
Zalesienia polegają na wprowadzaniu roślinności leśnej na tereny nieleśne (np. nieprzydatne do użytkowania rolniczego). Te zadania wykonywane są najczęściej poprzez sadzenie drzew gatunków leśnych.
Coraz większego znaczenia nabierają obecnie odnowienia naturalne - powstające samorzutnie lub inicjowane. Takie odnowienia to naturalne procesy zmiany pokoleń lasu z zachowaniem całego bogactwa genetycznego.
Zadania związane z sadzeniem lasu obejmują również wprowadzanie drugiego piętra lasu, poprawki, uzupełnienia i dolesienia – czyli zabiegi, które mają na celu poprawę jakości hodowlanej i zwiększanie różnorodności gatunkowej i możliwości produkcyjnych, upraw, młodników i starszych drzewostanów.

Rozmiar zadań z wymienionego zakresu na terenie RDLP Białystok przedstawia się następująco:

Odnowienia, zalesienia, wprowadzanie II piętra, dolesienia luk - 3 500 ha,
w tym zalesienia gruntów porolnych i nieużytków - 100 ha;
odnowienia naturalne - 100 ha,
poprawki i uzupełnienia - 300 ha