Wydawca treści Wydawca treści

Inwentaryzacja leśnych obiektów turystycznych

Jednostki Lasów Państwowych dysponują olbrzymią bazą turystyczną. Potwierdzają to wyniki, pierwszego etapu inwentaryzacji obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych i edukacyjnych PGL LP o charakterze kubaturowym, powierzchniowym i punktowym, zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne PGL LP.

Na terenie RDLP w Białymstoku zidentyfikowano łącznie 2817 obiektów o charakterze turystycznym i edukacyjnym. Leśną bazę noclegową (również tych dzierżawionych) tworzy 87 obiektów obejmujących: ośrodki szkoleniowo - wypoczynkowe, kwatery myśliwskie, pokoje gościnne, miejsca i pola biwakowania oraz kempingi. Na potrzeby harcerzy udostępnia się 21 obozowisk harcerskich.

Zmotoryzowani mogą korzystać z ponad 190 miejsc postoju pojazdów i 10 parkingów leśnych. Obiekty te doposażone są w zadaszone wiaty, stoły, ławki,  a niekiedy i paleniska na ognisko lub kominki. Powstała też długa lista, ponad 2200 atrakcji turystycznych o charakterze przyrodniczym, historycznym i kulturowym. Wśród nich są m. in.: zagrody pokazowe, ogrody leśne, punkty widokowe, plaże, siłownie pod „chmurką”, miejsca pamięci narodowej i kultu religijnego, cmentarze, ruiny oraz pomniki przyrody.

Zapraszając do lasu, zachęcamy nie tylko do rekreacji i wypoczynku. Warto zaplanować wizytę edukacyjną w całorocznym ośrodku edukacyjnym ( 8 obiektów), izbie edukacyjnej (17 obiektów) lub zielonych klasach( 7 obiektów). W każdym z tych obiektów istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem eksponatów przyrodniczych i innych pomocy dydaktycznych.  

Inwentaryzację przeprowadzono w oparciu o jednolitą standaryzację kategorii i definicji  obiektów  rekreacyjno-wypoczynkowych i edukacyjnych zlokalizowanych na terenach LP, wprowadzoną Zarządzeniem nr 74/2018 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

        W roku 2019, planowany jest  drugi etap inwentaryzacji ukierunkowany na  obiekty o charakterze liniowym, tj.: szlaki turystyczne,  trasy funkcyjne oraz ścieżki dydaktyczne.

Dane z inwentaryzacji  docelowo zasilą bazę Banku Danych o Lasach oraz będą  podstawą utworzenia zmodyfikowanego portalu „Czaswlas.pl”.