Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Są to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Wyznaczane są w drodze rozporządzenia wojewody, które określa nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu wynikające z potrzeb jego ochrony.

Na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku funkcjonuje 37 obszarów chronionego krajobrazu o powierzchni 313 703,88 ha (dane wg stanu na 31.12.2021 r.). Są to:

1. Puszcza Białowieska

2. Wzgórza Sokólskie

3. Dolina Narwi

4. Dolina Bugu

5. Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi

6. Pojezierze Rajgrodzkie

7. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

8. Jezior Orzyskich

9. Jeziora Oświn

10. Wzgórz Dybowskich

11. Pojezierza Ełckiego

12. Puszczy Boreckiej

13. Doliny Gołdapy i Węgorapy

14. Wzgórz Szeskich

15. Jezior Oleckich

16. Doliny Legi

17. Jeziora Rajgrodzkie

18. Dolina Rospudy

19. Puszcza Romincka

20. Pojezierze Północnej Suwalszczyzny

21. Pojezierze Sejneńskie

22. Puszcza i Jeziora Augustowskie

23. Dolina Biebrzy

24. Bagien Mażańskich

25. Doliny Błędzianki (woj. warmińsko-mazurskie)

26. Dolina Błędzianki (woj. podlaskie)

27. Otuliny MPK - Zachód

28. Otuliny MPK – Ruciane-Nida

29. Otuliny MPK – Szeroki Bór

30. Otuliny MPK – Wschód

31. Puszczy i Jezior Piskich

32. Jezior Rajgrodzkich

33. Grabowo

34. Dolina Bugu i Nurca

35. Dolina Biebrzy

36. Doliny Rzeki Guber

37. Spychowski

Na terenie każdego nadleśnictwa znajduje się co najmniej jeden obszar chronionego krajobrazu. Powyżej 15 tys. ha tej formy ochronności posiadają następujące Nadleśnictwa: Augustów, Borki, Browsk, Czerwony Dwór, Drygały, Ełk, Giżycko, Hajnówka, Olecko, Pisz, Szczebra.

Na obszarach chronionego krajobrazu prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna w oparciu o plany urządzenia lasu nadleśnictw, uwzględniająca zapisy ustawy o ochronie przyrody oraz zapisy w aktach prawnych powołujących poszczególne Obszary Chronionego Krajobrazu.