Aktualności Aktualności

DZIAŁANIA LEŚNIKÓW NA RZECZ KLIMATU - LEŚNE GOSPODARSTWA WĘGLOWE

Leśne Gospodarstwa Węglowe to jeden z flagowych projektów rozwojowych Lasów Państwowych. Projekt został uruchomiony z uwagi na odnotowywane zmiany klimatyczne, do których przyczynia się m.in. wysoka emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery związana z działalnością człowieka.

Głównym celem projektu nie jest bezpośrednie ograniczenie emisji lecz zwiększenie możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez ekosystem leśny (głównie drzewostany i glebę).

Drugim, niemniej istotnym celem projektu jest opracowanie nowoczesnych modeli bilansu węgla w ekosystemach leśnych dla różnych scenariuszy pielęgnowania i hodowli lasu. W 2018 roku w ramach prac badawczych oszacowano rozmiar przewidywanych efektów projektu dla 30 najbliższych lat. Wówczas powstały również Programy Węglowe dla Nadleśnictw biorących udział w projekcie. W dokumentach tych zaplanowano realizację działań prowadzących do osiągnięcia głównego celu projektu.

Z obszaru RDLP w Białymstoku do udziału w projekcie wytypowano trzy nadleśnictwa: Dojlidy, Płaska i Pisz. W 2020 roku zadania projektowe realizowały dwa z nich: Dojlidy i Płaska. Prace polegają w zdecydowanej większości na wprowadzaniu tzw. podsadzeń czyli młodego pokolenia drzew do starszego drzewostanu. Sadzonki takie, przyrastając z biegiem lat będą wbudowywały w swoje tkanki węgiel pobierany z dwutlenku węgla obecnego w atmosferze. Nadleśnictwo Dojlidy zrealizowało działanie na obszarze około 35 ha, Płaska natomiast na powierzchni około 6 ha. Podsadzano takie gatunki jak lipa, grab, wiąz, świerk i buk. W kolejnych latach planowane są podobne działania na specjalnie wytypowanych powierzchniach.

Warto wspomnieć, że projekt zakłada również sprzedaż dwutlenku węgla zakumulowanego w wyniku jego realizacji w postaci tzw. Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW).

1 JDW odpowiada 1 tonie zakumulowanego w lasach dwutlenku węgla. W celu sprzedaży JDW organizowane są specjalne aukcje dla przedsiębiorców chcących w ten sposób wspomóc realizację działań Lasów Państwowych na rzecz środowiska i turystyki. Środki ze sprzedaży JDW są bowiem przeznaczane właśnie na tego typu inicjatywy. Tak sfinansowano m.in. modernizację zabytkowego słupa granicznego zlokalizowanego na obszarze Nadleśnictwa Ełk w miejscowości Prostki.