Aktualności Aktualności

Narada dyrektorów regionalnych LP w nadleśnictwach RDLP w Białymstoku

W dniach 7 – 9 października br. odbyła się narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w obecności głównego kierownictwa Lasów Państwowych.

Miejscem obrad był teren Nadleśnictwa Rudka oraz nadleśnictw Puszczy Białowieskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Naradzie przewodniczył dyrektor generalny Lasów Państwowych pan Andrzej Konieczny. W drugim dniu, w naradzie uczestniczył pan Edward Siarka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa.

W pierwszym dniu narady zastępca dyrektora generalnego LP ds. ekonomicznych  pan Krzysztof Janeczko zaprezentował  i omówił wyniki ekonomiczne Lasów Państwowych na tle  bieżącej realizacji planu finansowo-gospodarczego. W dalszej części spotkania dyrektor Janeczko przedstawił prowizorium planu finansowo-gospodarczego PGL LP na rok 2021. Następnie, głos zabrał dyrektor generalny LP, pan Andrzej Konieczny, który omówił pozyskanie, sprzedaż i zapas drewna w Lasach Państwowych. Po wystąpieniu dyrektora generalnego głos zabrała p. Marta Gaworska z Zespołu Współpracy Międzynarodowej w DGLP. W swojej prezentacji omówiła unijną strategię na rzecz bioróżnorodności do 2030 roku i możliwe scenariusze dla Polski, mało optymistyczne dla gospodarki leśnej. Do 2030 roku planowane jest objęcie ochroną ścisłą co najmniej 1/3 obszarów chronionych tj. 10 % obszarów lądowych i 10 % obszarów morskich w tym ścisłą ochroną wszystkich pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów. Zmniejszenie o 50 % liczby gatunków z czerwonej księgi, dla których zagrożenie stanowią gatunki inwazyjne. Przyjęcie założeń UE spowoduje objęcie ochroną ścisłą nowych obszarów o powierzchni co najmniej 2,7 mln ha gruntów zarządzanych przez PGL LP oraz wyłączenie z gospodarki leśnej wszystkich drzewostanów powyżej 80 lat i co najmniej 30 % drzewostanów w wieku 60-80 lat. Występ p. Marty podsumował dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny wspominając o tym, że Komisja UE nie chce uznać drewna jako surowca OZE. Podkreślił również fakt, że obszary chronione będą wyznaczane na obszarach zarządzanych przez PGL LP.

Drugi dzień narady miał charakter terenowy i przebiegał w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej. Uczestnicy narady zapoznali się ze stanem prac budowlanych kaplicy leśników, myśliwych i miejscowej ludności w Czerlonce. Następnie, na powierzchni leśnej zniszczonej przez kornika drukarza w Leśnictwie Batorówka (teren Nadleśnictwa Białowieża) zaprezentowano metody zwalczania kornika w Puszczy w ostatniej dekadzie, omówiono zagrożenia drzewostanów w Puszczy, wskazano na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawiono perspektywę sporządzanych planów urządzenia lasu. Informację przedstawił nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża pan Dariusz Skirko. Kolejnymi powierzchniami były wydzielenia w Leśnictwie Czerlonka w Nadleśnictwie Hajnówka, gdzie leśniczy przedstawił historię zniszczenia drzewostanu świerkowego przez kornika drukarza. W tej chwili, na dwóch powierzchniach stoją martwe drzewostany świerkowe w różnych latach rozwoju, które ze względu na wymagania ochronne Stref UNESCO nie mogą zostać usunięte. Na powierzchni w Nadleśnictwie Krynoczka w Nadleśnictwie Hajnówka nadleśniczy Mariusz Agiejczyk omówił metodę zakładania upraw dębowych jako sposób przywracania puszczańskiego charakteru drzewostanów na powierzchniach pogradacyjnych według projektu katedry Hodowli Lasu Wydziału Leśnego SGGW realizowanego na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Dzień terenowy zakończył się przejazdem kolejką wąskotorową z Nadleśnictwa Hajnówka do uroczyska Topiło w Puszczy Białowieskiej.