Aktualności Aktualności

X Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w leśnej topografii

Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w leśnej topografii to cykliczne wydarzenie organizowane przez białostockich leśników.

REGULAMIN
X Pucharu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
w Leśnej Topografii

 1. WSTĘP

 1. Nazwa imprezy.
  X Puchar Dyrektora RDLP w Białymstoku w leśnej topografii (zwana dalej „imprezą”)
 2. Organizator.
  Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Giżycko na podstawie Decyzji Nr 52/2022 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 19 września 2022 roku.
 3. Cele i adresaci imprezy:

Impreza wielofunkcyjna, mająca znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, realizująca cele integracyjne, rekreacyjno-sportowe oraz edukacyjne, poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie.
Jednym z elementów imprezy będzie konkurs w topografii leśnej – bieg na orientację, mający na celu:

 • doskonalenie umiejętności w zakresie orientacji terenowej, przydatnej przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
 • rozpoznawanie obiektów na mapie topograficznej i lokalizowanie ich w przestrzeni,
 • wymianę doświadczeń z zakresu leśnej orientacji,
 • wymianę opinii na temat obserwacji terenowych, dotyczących gospodarki leśnej,
 • zapoznanie się z projektem turystyczno-edukacyjnym Lasów Państwowych Zielony Punkt Kontrolny,
 • Integracji zawodowej leśników.

Impreza o zasięgu regionalnym, adresowana do pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jak również - w celu poszerzenia wiedzy oraz pozytywnego oddziaływania integracyjnego - do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, reprezentantów świata nauki, działaczy organizacji pozarządowych oraz innych osób zainteresowanych, mających wiedzę, doświadczenie, pasję w zakresie tematyki imprezy.
Impreza towarzyszy prowadzonym równolegle działaniom promocyjnym Lasów Państwowych.

 1. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Impreza rozegrana będzie na terenie Nadleśnictwa Giżycko, w dniu 21 października 2022 roku.  Start i zakończenie – Leśna polana im. Adama Loreta w miejscowości Gajewo.
 2. Organizatorem Imprezy jest Nadleśnictwo Giżycko.
 3. Rejestracja uczestników konkursów od godz. 8.00 w dniu Imprezy.
 4. Zbiórka uczestników konkursów godz. 9.15 – 9.30.  Start godz. 10.15.
 5. Zakończenie i ceremonia dekoracji uczestników konkursów: Gajewo, godz. 13.30.
 1. UCZESTNICTWO W KONKURSACH

 1. W rywalizacji drużynowej uczestniczyć mogą trzyosobowe zespoły reprezentujące pracodawców/ instytucje delegujące. Zgłoszenia dokonują zakłady pracy. W kategorii „Open” mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.
 2. Członkowie niepełnych zespołów (poniżej 3 osób), klasyfikowani w rywalizacji drużynowej będą z dodatkowym czasem 120 min, za każdą nieobecną osobę.
 3. W przypadku startu większej niż trzyosobowej reprezentacji danej instytucji (pracodawcy), czwarta i kolejne osoby zostaną sklasyfikowane wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej.
 4. Uczestnicy mogą wystąpić w dowolnych strojach sportowych, podczas ceremonii otwarcia oraz w trakcie rywalizacji. Zaleca się długie rękawy i nogawki.
 5. Każdy uczestnik konkursu winien posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  
 6. Zgłoszenie wg właściwego załącznika (nr 1-3) .
 7. Termin przesłania zgłoszeń do udziału w konkursach mija 14 października 2022 r. Skan zgłoszenie przesyłać należy na adres: magdalena.orlowska@bialystok.lasy.gov.pl.
  Ilość miejsc jest ograniczona (maksymalnie 140), decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Otrzymanie zgłoszenia jest dla Organizatora Pucharu równoznaczne z akceptacją przez każdego ze zgłoszonych uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Rywalizacja w ramach konkursów odbywa się na poziomie rekreacji ruchowej. Uczestnicy pokonują trasę samodzielnie spacerem, marszem, truchtem lub biegiem, dostosowując tempo do indywidualnych możliwości organizmu.
 2. Trasę należy pokonywać w kolejności punktów oznaczonych na mapie.   
 3. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, szanować środowisko naturalne. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na terenie rywalizacji.  
 4. Uczestnik nie ma prawa dążyć do poprawienia swego wyniku kosztem bezpieczeństwa swojego i innych osób.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za urazy, kontuzje i uszczerbek na zdrowiu lub życiu z innych przyczyn, powstałe w trakcie trwania imprezy i w czasie dojazdu i powrotu z Pucharu.
 6. Za szkody w mieniu i na osobach uczestników imprezy, jak i osób trzecich, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przyjmuje się, że uczestnicy zostali pouczeni przez pracodawców/instytucje delegujące i są świadomi ryzyk i zagrożeń, jakie wiążą się z uczestnictwem w Imprezie na terenie leśnym.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie, uszkodzenie czy zniszczenie mienia uczestników na terenie przeprowadzania Imprezy.
 9. Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń we własnym zakresie.
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi informację o osobie, która na trasie uległa wypadkowi.
 11. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 12. Na postawie - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, złożenie deklaracji uczestnictwa w Pucharze jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby organizacji Pucharu, w tym publikacji wyników.
 13. Organizator podczas Pucharu będzie wykonywał zdjęcia/filmiki metodą cyfrową. Wybrane zdjęcia/filmiki, na których będą znajdowały się wizerunki osoby uwiecznionej, zostaną umieszczone w materiałach informacyjnych z przebiegu Pucharu.
 14. Zdjęcia/filmiki (z wizerunkami osoby uwiecznionej), które zostaną umieszczone w materiałach informacyjnych z przebiegu Pucharu, będą stanowiły jedynie szczegół całości uczestnictwa w Pucharze, albowiem usunięcie wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru zdjęcia/filmiku.
 15. Dopuszcza się do uczestnictwa w konkursach wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w rywalizacji lub te, które złożą „Oświadczenie o zdolności do udziału w konkursie” podpisane własnoręcznie. W przypadku osób niepełnoletnich – oświadczenie powinno być podpisane przez przedstawiciela ustawowego każdej z tych osób, natomiast, gdy uczestnikami konkursów będą zorganizowane przez szkołę drużyny, oświadczenie podpisuje dyrektor szkoły (ewentualnie wyznaczony przez niego opiekun grupy).
 1. ZASADY KLASYFIKACJI UCZESTNIKÓW KONKURSÓW

 1. Prowadzona zostanie klasyfikacja indywidualna oraz zespołowa w kategoriach:
 1. leśnicy,
 2. służby mundurowe, 
 3. szkoły,
 4. Open (wyłącznie klasyfikacja indywidualna).

Zespoły są trzyosobowe.

 1. Obliczenia punktacji i ustalenia kolejności drużyn (uczestników) dokonuje Komisja. Procedura obliczenia wyniku zespołów nastąpi po zakończeniu rywalizacji. Jest ona jawna. Mogą uczestniczyć w niej - w charakterze obserwatorów -  kierownicy ekip.
 2. Klasyfikacja indywidualna ustalona zostanie na podstawie czasów uzyskanych przez poszczególnych uczestników.
 3. Klasyfikacja drużynowa ustalona zostanie na podstawie czasu uzyskanego przez drużynę (jako suma indywidualnie osiągniętych czasów przez członków drużyny).  
 4. W przypadku jednakowych czasów uzyskanych przez drużyny, porównuje się miejsca zajęte przez najlepszych zawodników tych drużyn. Wyższe w klasyfikacji miejsce zajmuje drużyna, której zawodnik uzyskał lepszy rezultat.
 5. Indywidualny (dla każdego z uczestników) limit czasu na ukończenie trasy ustala się na 120 minut od chwili startu.
 6. W przypadku nieukończenia rywalizacji, pominięcia punktu kontrolnego lub przekroczenia limitu czasu przez uczestnika, dla celów sklasyfikowania zespołu, przyjmowany będzie dla niego czas 120 minut.
 7. W razie rezygnacji z dalszego pokonywania trasy, należy niezwłocznie poinformować o tym Organizatora i na mecie i zwrócić kartę kontrolną (chip). Niezwrócenie chipa skutkuje koniecznością zwrotu jego równowartości (200 zł).
 1. NAGRODY ZA UDZIAŁ W KONKURSACH

W każdej kategorii zespołowej trzy pierwsze zespoły otrzymają puchary, dla trzech najlepszych uczestników w każdej kategorii indywidualnej – wyróżnienia w formie pamiątkowych medali.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pracownicy Lasów Państwowych uczestniczą w imprezie i będą rozliczani zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, Zarządzeniem Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 grudnia 2017 roku zmieniającym Zarządzenie Nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Decyzją 52/2022 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 19 września 2022 roku.
 2. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Sławomir Kowalczyk tel. 087 429 98 65; 506 062 998
 3. Sprawy sporne wniesione do 30 minut od wywieszenia wyników konkursów, nie ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygnięte przez Komisję. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne.
 4. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego Regulaminu należy do Komisji.
 5. Komisję powołuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko spośród pracowników Nadleśnictwa. Komisja działa w składzie minimum dwuosobowym.
  W skład Komisji wchodzą:
 • Przewodniczący Komisji –  Sławomir Kowalczyk,
 • Zastępca przewodniczącego Komisji –  Wojciech Nowosielski,
 • Członek Komisji –  Magdalena Orłowska.

 

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW ZA:
           
  DNI GODZIN MINUT SEKUND