Historia Historia

Kalendarium Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Prezentujemy najważniejsze daty z historii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Kalendarium

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

 

Rok 1944

W końcu lipca na zlecenie PKWN przystąpiono do organizowania administracji leśnej w Białymstoku. Początkowo był to Wydział Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Urzędu Wojewódzkiego, po miesiącu przemianowany na Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.


Rok 1945

Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku obejmuje obszar 380 tys. ha grupując następujące jednostki organizacyjne: 47 nadleśnictw o przeciętnej pow. 8 tys. ha, 11 tartaków, 2 fabryki sklejek, 1 fabrykę suchej destylacji drewna i terpentyniarnię, 2 gospodarstwa rybackie.

Rok 1950

Pierwsza powojenna reorganizacja; oddzielił się i usamodzielnił przemysł drzewny, gospodarstwa rybackie oraz leśna produkcja niedrzewna; nadleśnictwa, już wtedy w liczbie 52, zostały zgrupowane w 7-miu Rejonach LP: Augustów, Suwałki, Ełk, Łomża, Białystok, Czarna Wieś i Białowieża. Dyrekcja LP została przemianowana na Białostocki Okręg Lasów Państwowych.

Rok 1959

Rozwiązanie Rejonów LP i uzyskanie samodzielności przez nadleśnictwa.

Rok 1960

Powołanie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych (OZLP) obejmującego teren ówczesnego województwa białostockiego. Całkowity obszar wynosił 430 tys. ha i składał się z 67 jednostek organizacyjnych, w tym 1 szkółki zadrzewieniowej, 6 zespołów składnic, 1 ośrodka transportu leśnego. W roku 1961 powołano dla realizacji inwestycji 2 ośrodki remontowo-budowlane.

Rok 1971

Zapoczątkowanie nowej reorganizacji nadleśnictw i leśnictw; w jej wyniku, w roku 1974 z 70 jednostek utworzono 34 jednostki, w tym 28 nadleśnictw, z zachowaniem obrębów; ilość leśnictw zmalała o 40% do 423.

Rok 1975

 • Reorganizacja „Lasów Państwowych" w skali kraju. Uległo likwidacji 7 spośród 17 Okręgowych Zarządów Lasów Państwowych; OZLP Białystok przyjął po zlikwidowanym OZLP Siedlce 10 jednostek organizacyjnych.
 • 30 stycznia Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wydał decyzję w sprawie podstawowych zasad prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Puszczy Białowieskiej.
 • W wyniku administracyjnej reorganizacji kraju powstało 49 województw. Nadleśnictwa OZLP Białystok objęły obszar województwa białostockiego, suwalskiego i łomżyńskiego.

Rok 1976

Na terenie OZLP Białystok utworzono Suwalski Park Krajobrazowy o powierzchni 6284 ha.

Rok 1977

Na terenie OZLP Białystok utworzono Mazurski Park Krajobrazowy o powierzchni 53 655 ha.

Rok 1978

Odłączono 10 jednostek byłego OZLP Siedlce oraz przyłączono 7 jednostek organizacyjnych z OZLP Olsztyn. W skład OZLP wchodziło 37 jednostek organizacyjnych.

Rok 1984

Olbrzymie szkody w drzewostanach spowodowane przez silne wiatry. Pozyskano 2 mln m3 drewna w Puszczy Piskiej, Rominckiej i Boreckiej.

Rok 1987

1 maja na terenie Nadleśnictwa Pomorze wybuchł największy w historii RDLP pożar. Objął on swym zasięgiem 120 ha lasów, w tym pożar całkowity drzewostanu - 80 ha.

Rok 1988

27 czerwca powołano Wigierski Park Narodowy, zmniejszając powierzchnię Nadleśnictw Suwałki i Głęboki Bród. Na terenie OZLP Białystok utworzono Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej o łącznej powierzchni 74 447 ha.

Rok 1992

Weszła w życie nowa Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991. OZLP Białystok został przemianowany na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych (RDLP). W Lasach utworzono Służbę Leśną.

Rok 1993

9 września powołano Biebrzański Park Narodowy, zmniejszając powierzchnię Nadleśnictw Rajgród, Trzcianne, Czarna Białostocka, Białobrzegi, Augustów i Płaska.

Rok 1994

 • 19 grudnia powołano pierwszy w Polsce Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Białowieska". W jego skład weszły Nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka.
 • 1 maja Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nadał Statut Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe.
 • Gwałtowny atak owadów liściożernych (Brudnica mniszka). Zwalczanie chemiczne lotnicze na pow. ponad 90 tys. ha.
 • Na terenie RDLP w Białymstoku utworzono Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi o powierzchni 7354 ha.
 • W Ośrodku Szkoleniowym Malinówka (Nadleśnictwo Ełk) obchodzono uroczyście 50-lecie Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Rok 1995

14 lutego Dyrektor Generalny LP wydał Zarządzenie Nr 11 w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych.

Rok 1996

 • Utworzono Narwiański Park Narodowy. Obejmuje on powierzchnię 6 810,23 ha.
 • 23 listopada w Nadleśnictwie Czarna Białostocka otwarto opartą na szwedzkiej technologii nowoczesną wyłuszczarnie nasion. Otwarcia dokonał wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych wraz z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.
 • Powiększono teren Białowieskiego Parku Narodowego do 10 500 ha, z obszarów należących do Nadleśnictw Białowieża i Browsk.

Rok 1998

Na terenie RDLP w Białymstoku utworzono Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej o powierzchni 14 620 ha.

Rok 1999

Huragan o nazwie „Anatol" spowodował szkody w Puszczach Boreckiej i Rominckiej. Pozyskano 750 tys. m³ drewna.

Rok 2001

30 października zlikwidowano poligon wojskowy Czerwony Bór i przejęto jego tereny do zagospodarowania leśnego w Nadleśnictwie Łomża.

Rok 2002

 • 4 lipca nad Mazurami przeszedł huragan, który spowodował zniszczenia na znacznych obszarach Puszczy Piskiej, Kurpiowskiej oraz Boreckiej. Zniszczeniu uległo 45,4 tys. ha lasów w kilkunastu nadleśnictwach, co jest największą klęską w powojennej historii polskiego leśnictwa.
 • 30 października na obszarach RDLP Olsztyn i Białystok utworzono Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie". W RDLP w Białymstoku objął on swym zasięgiem teren Nadleśnictw Pisz i Maskulińskie.

Rok 2004

Zakończyła się trwająca od 2000 r. gradacja szkodników wtórnych ( kornika drukarza) w drzewostanach Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, Augustowskiej oraz Boreckiej. Pozyskano 1mln m³ posuszu świerkowego.

Rok 2011

W listopadzie 2011r. na terenie RDLP w Białymstoku powstał trzeci Leśny Kompleks Promocyjny - LKP Puszcza Knyszyńska skupiający tereny Nadleśnictw: Supraśl, Dojlidy i Czarna Białostocka. W styczniu 2013r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podjął decyzję o powiększeniu LKP o Nadleśnictwo Krynki.

Rok 2014

Jubileuszowe obchody 90lecia istnienia Lasów Państwowych  oraz 70lecia utworzenia Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.