Dla właścicieli lasów Dla właścicieli lasów

Niebezpieczne drzewa po nawałnicy

Wichura powaliła drzewa w twoim lesie lub na posesji? Zanim przystąpisz do usuwania jej skutków, dopełnij formalności i zastanów się nad tym, jak zrobić to bezpiecznie.

W przypadku złamania lub wywrócenia przez wichurę drzewa na posesji, mimo, że stało się to z przyczyn niezależnych od jej właściciela, trzeba uzyskać pozwolenie z urzędu gminy. Choć – jak się wydaje – jest to w takich wypadkach jedynie formalność, warto się o takie pozwolenie z gminy zwrócić. Bo, jak mówi ustawa o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić tylko po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta na wniosek właściciela nieruchomości. Takie stanowisko podkreślił w jednym z wyroków również Naczelny Sąd Administracyjny.

Jakkolwiek konieczne jest uzyskanie zgody odpowiedniego organu, nie powinien on w takim wypadku pobierać opłat za usunięcie drzew.

Po nawałnicy, która powaliła drzewa w prywatnych lasach, również konieczne będzie uzgodnienie prac z odpowiednim organem – właściwym starostwem lub nadleśnictwem, jeśli starostwo powierzyło mu nadzór nad lasami prywatnymi. Procedura w takich wypadkach nie różni się od standardowej przy pozyskaniu drewna. Czyli właściciel lasu bez uproszczonego planu urządzenia lasu (uPUL), zanim podejmie jakiekolwiek prace, zgłasza się po decyzję, a po wykonaniu prac odpowiednio do starostwa lub nadleśnictwa po legalizację (ocechowanie) drewna. Jeśli dla danego lasu istnieje uPUL, właściciel wkracza z pracami, po ich wykonaniu zwraca się o legalizację, a odpowiednie zapisy o ewentualnym przekroczeniu masy drewna przewidzianej do pozyskania zostaną zanotowane w uPUL.

W tym wypadku akcent postawimy jednak na inną kwestię, a mianowicie bezpieczeństwo.

Na pewno nie warto zabierać się za takie prace samemu – chyba, że jest się doświadczonym pilarzem ze specjalistycznym sprzętem. Prace leśne są uznawane za jedne z najbardziej niebezpiecznych zajęć. To wysokie ryzyko dla zdrowia i życia pracujących robotników jest jeszcze większe na powierzchniach ze złomami i wywrotami. W instrukcji bhp przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, zatwierdzonej przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych, poświęcono temu zagadnieniu osobny rozdział. Mimo, że jest to dokument obowiązujący w LP, warto się z nim zapoznać, aby uświadomić sobie skalę zagrożeń przy wykonywaniu takich prac.
Połamane konary i czuby drzew mogą spaść na przebywających na powierzchni, zagrożeniem są też drzewa powalone na inne lub oparte o nie, powalone drzewa ulegają przeróżnym naprężeniom, niebezpieczne jest też – w przypadku drzew wywróconych z korzeniami – niekontrolowane przesunięcie karpy podczas odcinania pnia. A to tylko część z niebezpieczeństw na pohuraganowym terenie. Doświadczeni pilarze ze specjalistycznych zakładów usług leśnych, z pewnością będą wiedzieli, jak bezpiecznie przeprowadzić ścinkę niebezpiecznych drzew.