Dla właścicieli lasów Dla właścicieli lasów

PROW 2014-2020 pomoże przy zalesianiu

Jeszcze przez dwa tygodnie (do 17 sierpnia) terenowe oddziały Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na dofinansowanie zalesiania i tworzenia terenów zalesionych.

Dla kogo jaka pomoc?

Wnioski będą mogli składać rolnicy i jednostki samorządu terytorialnego posiadające grunty. Podczas gdy rolnicy mogą tu otrzymać pomoc na zalesianie i pielęgnację oraz tzw. premię zalesieniową, samorządy mogą otrzymać jedynie wsparcie na zalesianie. Wnioski można składać od 15 czerwca do 17 sierpnia, zaś do 15 października za pośrednictwem swojego portalu internetowego ARiMR poda listę określającą kolejność przysługiwania pomocy na zalesianie.

Pierwszeństwo będą tu mieli ci, którzy zamierzają posadzić las w tzw. korytarzach ekologicznych, na obszarach zagrożonych erozją wodną, na terenach przylegających do wód śródlądowych i lasów, na terenach o nachyleniu powyżej 12 stopni. Punkty dostaną także ci, którzy grunty do zalesienia mają w województwach o lesistości poniżej 30% - na terenie RDLP w Białymstoku na punkty z tej puli mają więc szanse tylko właściciele gruntów w województwie mazowieckim – tu lesistość to 23%. Zależna od składu gatunkowego uprawy i wcześniej wymienionych kryteriów, wysokość wsparcia może wynosić od 4 984 do 7 624 złotych za hektar. Dodatkowo przysługuje płatność za ewentualne grodzenie upraw (8,82 zł za metr bieżący, z czego połowę pochłonie koszt samej siatki, bo średnia jej cena za mb to 4 zł) lub zabezpieczenie sadzonek trzema palikami - 1 132 zł/ha.

Powierzchnia objęta pomocą ma ograniczenia – maksymalna powierzchnia objęta pomocą  na jednego beneficjenta to w ciągu całego okresu programowania 20 hektarów, minimum zaś to 0,1 ha.

Zalesienie można wykonać jesienią tego roku lub wiosną roku 2016. Wydane przez nadleśniczego zaświadczenie o wykonaniu zalesienia trzeba będzie złożyć w oddziale ARiMR do 9 czerwca 2016 roku. Będzie to podstawa wydania (w ciągu 60 dni) przez ARiMR decyzji o przyznaniu wsparcia. W ciągu 30 dni od wydania tej decyzji powinna zaś nastąpić wypłata środków.

Potrzebne dokumenty

Do wniosku o dopłaty trzeba będzie dołączyć niezbędne dokumenty, przede wszystkim kopię planu zalesienia. Taki plan musi być sporządzony przez właściwego dla lokalizacji gruntu nadleśniczego. Kopia, którą załączamy do wniosku musi być również przez nadleśniczego potwierdzona za zgodność z oryginałem. Aby uzyskać plan zalesienia, również w nadleśnictwie - oprócz wniosku, trzeba będzie przedstawić dodatkowe dokumenty (załącznik na dole strony). Plan zalesienia sporządzony przez nadleśnictwo również musi spełniać określone wymogi – czy tak jest, warto sprawdzić przed zaniesieniem go do ARiMR, szczegóły tych wymagań określa paragraf 5 i załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja br. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów".

Pozostałe dokumenty, jakie trzeba dołączyć do wniosku składanego w terenowym oddziale ARiMR, to dokumenty potwierdzające własność gruntu, jeżeli grunt jest współwłasnością - pisemna zgoda współwłaścicieli, oraz zgoda małżonka, jeżeli grunt należy do niego. W przypadku gruntów położonych na obszarach Natura2000 bądź w obrębie innych powierzchniowych form ochrony przyrody może być też potrzebna decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

Premia pielęgnacyjna, premia zalesieniowa

Wnioski o wsparcie na zalesianie można składać w tym roku, a o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą się ubiegać od roku 2016, od 15 marca do 15 maja (tak samo jak wnioski o dopłaty bezpośrednie). Premia pielęgnacyjna wypłacana będzie przez pięć lat i zależnie od warunków, w jakich posadzona została uprawa leśna, może wynosić od 794 do 1628 zł za hektar za rok. Te środki przeznaczone są na utrzymanie i pielęgnację uprawy. Dodatkowo przysługuje tu ewentualna płatność na ochronę sadzonek przed zwierzyną przez zastosowanie repelentów – to środki w wysokości 424 zł za hektar. Potrzebę (lub jej brak) takiego zabezpieczenia określa plan zalesienia.

Tzw. premia zalesieniowa służy pokryciu dochodów utraconych z tytułu zaniechania działalności rolniczej. Ma być wypłacana przez 12 lat, jej wysokość to 1215 zł za hektar za rok. Premię otrzymają właściciele gruntów, na których według planu zalesienia trzeba posadzić las od nowa. Czyli właściciele gruntów z sukcesją naturalną na to świadczenie liczyć nie mogą. 

Ogółem na działania związane z zalesianiem i tworzeniem terenów zielonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120 przeznaczono ponad trzysta milionów euro. 

Przydatne linki:

Wnioski do ARiMR

Wysokości stawek pomocy w zależności od warunków

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2015 r.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020