Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Mała retencja - duża sprawa!

W ramach realizacji projektu na terenie RDLP w Białymstoku wybudowano 259 obiektów małej retencji nizinnej.

Projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizujemy w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt realizowany jest w 178 nadleśnictwach, w 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych na terenie całego kraju. Jego budżet wynosi 196 mln zł.

Próg zwalniający wybudowany w ramach projektu, fot. Marek Taradejna
Na terenie RDLP w Białymstoku projekt realizują Nadleśnictwa: Bielsk, Czarna Białostocka, Maskulińskie, Rudka i Żednia. Wybudowano 259 obiektów: zbiorniki retencyjne, groble, progi, zastawki, bystrotoki, brody i mnichy.

o Koszt całkowity projektu brutto - 8,4 mln zł,
o Wydatki kwalifikowalne - 7,0 mln zł,
o Poziom dofinansowania – 85 % - 5,9 mln zł,

Objętość retencjonowanej wody – 3,6 mln m3

Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych w obrębie zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu krajobrazu naturalnego. Realizacja działań w projekcie przyczynia się do zatrzymania nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych, spłaszczenia fali powodziowej w niższych partiach zlewni, odtworzenia naturalnych warunków wodnych torfowisk i mokradeł oraz podtrzymania poziomu wód gruntowych i podziemnego zasilania źródlisk.