O urządzaniu lasu O urządzaniu lasu

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jest dziedziną nauk leśnych, zajmującą się prognozowaniem stanu zasobów leśnych, inwentaryzacją lasów i sporządzaniem średniookresowych planów urządzenia lasu dla nadleśnictwa.

Aby spełnić ten cel, urządzanie opiera się na przyrodniczych aspektach ekosystemów leśnych, łączy osiągnięcia i wiedzę z zakresu hodowli lasu, ochrony i użytkowania lasu, geodezji leśnej i łowiectwa.

Plan urządzenia lasu (PUL) to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowany dla określonego obiektu (nadleśnictwa), zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby zagospodarowania. Na podstawie planu urządzania lasu Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną, tak by zachować zasoby leśne dla przyszłych pokoleń, chronić je i dążyć do ich powiększenia.

Plan urządzenia lasu sporządza się  na okresy 10-letnie dla poszczególnych nadleśnictw.

Obowiązek sporządzenia planu urządzenia lasu  wynika z art. 19 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011r. Nr 12 poz. 59 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 12.11.2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1302). Plan u.l. wykonuje się ze środków funduszu leśnego.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), nakazała projekt planu urządzenia lasu poddać strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy plan urządzenia lasu posiada Prognozę oddziaływania na środowisko.

Od roku 1997 jest wprowadzony ustawowo program ochrony przyrody nadleśnictwa. Program zawiera inwentaryzację walorów przyrodniczych oraz historyczno –kulturowych nadleśnictwa w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa.  Wszechstronna charakterystyka walorów krajobrazowych pozwoli określić możliwości i kierunki rozwoju turystyki na terenie nadleśnictw. Stanowi cenny materiał służący edukacji przyrodniczo leśnej społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży.

W ostatnich kilku latach uwagę przywiązuje się do małej retencji wód w lasach, spowolnienia spływu tych wód z terenów leśnych poprzez budowę urządzeń piętrzących.

Podstawowe części składowe planu to:

  • Opisanie ogólne ( tom I ),
  • Program Ochrony Przyrody
  • Opisy taksacyjne lasu ( tom 2)
  • Wykazy projektowanych cięć rębnych oraz wykaz drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego.
  • Mapy przeglądowe – tematyczne

Proces sporządzania planu oparty jest o szczegółowe kryteria określone w ramach ustaleń: Komisji Założeń Planu (KZP), Narady Techniczno Gospodarczej (NTG),  Komisji Projektu Planu (KPP) -  ta ma charakter debaty publicznej.

W/w materiały są dostępne: (http://www.lp.gov.pl/media/biblioteka/urzadzanie/iul) oraz na stronie www.cilp.lasy.gov.pl