Wydawca treści Wydawca treści

KOMUNIKAT

Puszcza Białowieska to rejon wyjątkowo chętnie odwiedzany przez turystów. W trosce o ich bezpieczeństwo Nadleśnictwo Browsk monitoruje bezpieczeństwo przy drogach i szlakach na zarządzanym terenie, podejmując decyzje o usuwaniu tych znajdujących się przy ciągach komunikacyjnych drzew, które zagrażają osobom odwiedzającym Puszczę.

W treści Konstytucji RP z 1997 r. pojęcie „bezpieczeństwo” występuje w rożnych kontekstach – jako bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo ekologiczne. Należy przy tym zauważyć, że na tle norm konstytucyjnych, a w szczególności art. 5 Konstytucji RP – zgodnie z którym zapewnienie bezpieczeństwa jest najważniejszym elementem funkcjonowania państwa - bezpieczeństwo publiczne jest zdecydowanie podstawową wartością konstytucyjną, której zachowanie stanowi sprawę nadrzędną i priorytetową. W świetle bowiem art. 31 ust. 3 Konstytucji RP bezpieczeństwo demokratycznego państwa traktowane jest jako wartość wchodząca w skład interesu publicznego, jako ogólnego wyznacznika granic wolności i praw jednostki, a dla jej ochrony możliwe jest nawet ograniczenie korzystania przez obywatela z jego konstytucyjnych wolności i praw.

Lasy Nadleśnictwa Browsk są dobrem nas wszystkich, bezpieczeństwo odwiedzających nas okolicznych mieszkańców i gości z zewnątrz jest dla nas bardzo ważne, dlatego też, by zminimalizować niebezpieczeństwo, konieczne jest usunięcie drzew, które ze względu na swój stan grożą przewróceniem się na uczęszczane drogi i szlaki, a tym samym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi. Prace te są konieczne do realizacji statutowej, pozaprodukcyjnej roli lasu, jaką jest udostępnienie lasu dla społeczeństwa. Wykonywane zabiegi były realizowane jako stan wyższej konieczności, który miał na celu uchylenie bezpośredniego niebezpieczeństwa związanego z możliwym wywracaniem się drzew oraz obłamywaniem się gałęzi na drogi. To jedyne wyjście, aby nie wprowadzać na całym obszarze zakazów wstępu. Wszyscy mogą się dzięki temu swobodnie i bezpiecznie poruszać się po Puszczy: turyści, mieszkańcy, naukowcy, leśnicy, także „patrole obywatelskie”.

Sytuacja w Puszczy zmienia się bardzo dynamicznie, a drzew suchych i martwych, złamanych, zawieszonych nad ścieżkami itp. ciągle przybywa. Tylko w tym roku na terenie Nadleśnictwa Browsk, wyznaczono przy drogach i szlakach ponad 27 000 nowych drzew, które stanowią realne zagrożenie dla osób korzystających z lasu. Warto nadmienić, iż od początku roku, odwiedziło nas ponad 30 000 ludzi, a zapewnienie im bezpieczeństwa jest dla nas sprawą priorytetową.

W Nadleśnictwie od chwili wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowienia z dnia 20 listopada 2017 r. o środku tymczasowym nie prowadzi się wycinki drzew „w celach komercyjnych”. Pozyskuje się drzewa tylko i wyłącznie ewidentnie zagrażające bezpieczeństwu ludzi odwiedzających Puszczę - suche lub pochylone często z naderwanym systemem korzeniowym. Każde drzewo przed ścięciem jest poddawane indywidualnej ocenie, co wyklucza przypadkowość działania. Komisję oceniającą drzewostany pod katem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego tworzą funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pracownik naukowy IBL i specjalista ds. bezpieczeństwa pracy. Ostatnia lustracja drzewostanów przez komisję w Nadleśnictwie Browsk miała miejsce 6 grudnia br.

Na podstawie opinii komisji, która zaleciła usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu we wskazanych miejscach, Nadleśnictwo Browsk przystąpiło do prac. Usuwane były suche, spróchniałe świerki i sosny, a także nieliczne brzozy, stojące przy drogach. Spróchniały wiąz, który został ścięty przy drodze publicznej, pozostał przy niej do naturalnego rozkładu. W niektórych miejscach, gdzie robotnicy leśni usuwali martwe świerki, padając złamały one drzewa gatunków liściastych (np. grab), które w tej sytuacji - również ze względów bezpieczeństwa publicznego - zostały usunięte.

Wszystkie cięcia, o których mowa, jak i wszystkie poprzednie, wykonano w ramach obowiązującego Planu Urządzenia Lasu (zatwierdzonego Decyzją Ministra Środowiska  znak: DLP-lpn-611-31/40296/12 z dnia 09.10.2012 r.) Zgodnie z PUL, nadleśnictwo plan pozyskania drewna na dzień dzisiejszy zrealizowało w 94%. Prace te są również zgodne z wyrokiem TSUE z 17 kwietnia br. Ponadto informujemy, że nie były i nie są one prowadzone w sposób i w strefach UNESCO, gdzie byłoby to zabronione. Zgodnie z załączoną niżej tabelą, przedstawiającą oficjalną nomenklaturę stref UNESCO i ograniczenia dotyczące każdej z nich, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu dróg lub bezpieczeństwu pożarowemu jest dozwolone w każdej strefie, przy czym usunięte drzewo powinno pozostać na miejscu do naturalnego rozkładu – dokładnie tak się dzieje w Nadleśnictwie Browsk. Żadne z obrazowanych na profilach facebookowych Obozu dla Puszczy czy Fundacji Dzika Polska prac, które wiązały się z pozyskaniem drewna (zaprzychodowaniem, co wiąże się z umieszczeniem na drewnie czerwonych płytek z numerami ewidencyjnymi), nie zostały przeprowadzone w strefach 0, 1 lub 2. Drewno sprzedane lub przeznaczone do sprzedaży pochodziło wyłącznie z drzew niebezpiecznych  usuniętych w strefie 3, czyli strefie ochrony czynnej, gdzie jest to dozwolone.

Nadleśnictwo na dzień 13.12.2018 roku zaprzychodowało z tego tytułu 228,26 m3 surowca drzewnego – wszystko jako drewno średniowymiarowe, przeważnie jako sortymenty przeznaczone na opał. Przypomnijmy, że w trakcie poprzedniej zimy, trzy puszczańskie Nadleśnictwa sprowadzały drewno aż spod Białegostoku, by okoliczni mieszkańcy mogli się w nie zaopatrzyć.

Wszystkie zamieszczone przez aktywistów zdjęcia odnoszą się do oddziału 765Ba (leśnictwo Krynica). Drzewa suche, pochylone były wycinane przy tzw. drodze „Kapitańskiej”, która jest udostępniona do ruchu lokalnego, korzystają z niej min pracownicy Firmy PRONAR – dojeżdżający do pracy.

Nadleśnictwo otrzymuje szereg petycji i wniosków, w których mieszkańcy proszą o stworzenie warunków do bezpiecznego korzystania z dróg leśnych oraz tras komunikacyjnych i turystycznych przebiegających przez tereny Nadleśnictwa. Nadleśniczy nie może zostać obojętny wobec postulatów mieszkańców puszczańskich miejscowości i ich przedstawicieli  (sołtysów, radnych, wójtów i burmistrzów). W kompleksach leśnych Nadleśnictwa usytuowane są również zakłady przemysłowe (m.in. nafto bazy i przepompownie gazu), gdzie zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego jest szczególnie istotne.

Świerk S4 – drewno  do zaspokojenia potrzeb opałowych lokalnej ludności.

 

Wysoki pniak świerkowy pozostał po ściętej „dwójce” – drzewie o dwóch rozchodzących się pniach. Ścięcia dokonano w miejscu rozwidlenia.  Pniak wraz z karpą pozostaje do naturalnego rozkładu.

  

Ścięto zawieszony dąb. Na zdjęciu przedstawiono wałki przygotowane do zrywki. Zerwane wałki ułożono w stosie przeznaczonym na opał. Najgrubszy dębowy wałek w złożonym stosie ma 20 cm grubości.

 

 

Spróchniały, pochylony grab. Drzewo wycięto w grudniu tj. poza okresem lęgowym.

Ścięte, zwisające w kierunku drogi brzozy (świadczą o tym rzazy podcinające i kierunek obalania). Drewno zostało wyrobione jako sortymenty opałowe. 

 

Dla przypomnienia przedstawiamy w poniższej tabeli obowiązujące nas Strefy UNESCO

Strefa

Pozyskanie

drewna

Łowiectwo

Działania przeciwpożarowe

Utrzymanie dróg do celów bezpieczeństwa

Rekreacja

Zbieranie jagód  i grzybów

Inne

Strefa ścisła 0

Niedozwolona

Niedozwolone

Dozwolone

Dozwolone

Niedozwolona

Niedozwolone

 

Ochrona częściowa 1

Niedozwolona

Niedozwolone

Dozwolone

Dozwolone

Dozwolona

Dozwolone

Dozwolone utrzymanie łąk.

Ochron częściowa 2

Niedozwolona

Dozwolone

Dozwolone

Dozwolone

Dozwolona

Dozwolone

Dozwolone utrzymanie łąk.

Strefa ochrony czynnej 3

Dozwolona

Dozwolone

Dozwolone

Dozwolone

Dozwolona

Dozwolone

Dozwolone cięcia sanitarne.

Dozwolone utrzymanie łąk.

 

Z powyższej tabeli wynika, że ścinka drzew jest dozwolona w każdej ze stref ( kolumna 4 i 5), bez względu na gatunek i wiek drzewa, w przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem użytkowników dróg lub pożarowym. Natomiast pozyskanie drewna jest dozwolone w strefie ochrony czynnej (strefa nr 3 – drzewostany, drzewa w wieku do 100 lat) w ramach cięć sanitarnych (wycinka drzew suchych, złamanych, wywróconych z naderwanym systemem korzeniowym i itp.).