Wydawca treści Wydawca treści

Powiększony rezerwat w Puszczy Białowieskiej

Zakończyło się postępowanie w sprawie powiększenia rezerwatu przyrody Lipiny w Puszczy Białowieskiej. Na wniosek Nadleśnictwa Hajnówka Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zarządzeniem z 3 sierpnia 2018 r. powiększył obszar rezerwatu ponad dwukrotnie. Zarządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 3313.

Rezerwat Lipiny w Puszczy Białowieskiej, który dotyczas zajmował powierzchnię 24,51 ha (oddział 272D) został powiększony poprzez dołączenie sąsiadującego oddziału leśnego 272C. Powierzchnia rezerwatu obecnie wynosi 56,34 ha. Propozycja powiększenia rezerwatu pojawiła się już w latach 90-tych podczas badań przeprowadzonych przez prof. Aleksandra Sokołowskiego, które wykazywały, że znaczne grupy dębu bezszypułkowego, dla którego ochrony utworzono rezerwat, znajdują się poza jego obszarem. Obszar dołączony do rezerwatu jest równie cenny ze względu na występowanie stanowisk dębu bezszypułkowego przy północno-wschodniej granicy naturalnego zasięgu. Należy podkreślić, że rezerwat przyrody Lipiny w Puszczy Białowieskiej jest szczególnie wartościowy ze względu na jedyne na terenie Puszczy Białowieskiej stanowiska dębu bezszypułkowego, występującego w drzewostanie mieszanym obok dębu szypułkowego.

Ponadto biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy i wytyczne obowiązujące przy sporządzaniu zarządzeń w sprawie rezerwatu przyrody, zaktualizowano dane dotyczące położenia (współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszaru w układzie PL-1992) w podziale administracyjnym państwa, wskazano sprawującego nadzór nad rezerwatem przyrody oraz określono rodzaj, typ i podtyp obiektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533). Zaktualizowano również cel ochrony rezerwatu. Aktualnie celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, edukacyjnych, turystycznych i kulturowych jedynego na terenie Puszczy Białowieskiej stanowiska dębu bezszypułkowego Quercus petraea, występującego w drzewostanie mieszanym obok dębu szypułkowego.

 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2018 r.