Wydarzenia Wydarzenia

V Nocny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1 marca br. w Orzyszu odbędzie się V Nocny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bieg będzie jedną z wielu imprez odbywających się w całej Polsce dla uczczenia pamięci żołnierzy polskiego podziemia.

Regulamin 
V Nocnego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Orzysz, 1 marca 2020

 

 1. Cel
 1. uczczenie Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 2. promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej
 3. popularyzacja aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu sportowym
 1. Termin i miejsce
 1. 01.03.2020 – Plaża Miejska w Orzyszu
 2. 16:45 – otwarcie biura zawodów, weryfikacja uczestników
 3. 17:40 – oficjalne otwarcie biegu
 4. 17:50 – wspólna rozgrzewka
 5. 18:00 – start biegu na dyst. 5 km
 6. 18:05 – start biegu na dyst. 1963 m
 7. 8:30 – ognisko, dekoracja, losowanie nagród
 1. Organizatorzy
 1. Gmina Orzysz
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
 3. 15 Mazurski Batalion Saperów
 4. Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim
 5. Nadleśnictwo Giżycko
 6. Starostwo Powiatowe w Piszu
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu
 1. Trasa i dystans
 1. bieg rozgrywany jest na dystansach 1963 m i 5 km
 2. łączny limit miejsc na oba dystanse wynosi 250 osób
 3. trasa prowadzi drogami leśnymi, gruntowymi 
 1. Warunki uczestnictwa
 1. udział w biegu jest bezpłatny
 2. zgłoszenie do udziału przyjmowane są za pośrednictwem strony www.superczas.pl – start zapisów od dnia 05.02.2020 do dnia 24.02.2020 lub do wyczerpania miejsc (możliwość zapisu w dniu imprezy wyłącznie pod warunkiem wolnych miejsc)
 3. wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia RODO w biurze zawodów w dniu biegu
 4. uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są dostarczyć do biura zawodów w dniu biegu zgodę i oświadczenia podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych
 5. weryfikacji w biurze zawodów muszą zostać poddani wszyscy uczestnicy – brak weryfikacji oznacza niedopuszczenie do udziału w imprezie
 6. każdy uczestnik musi posiadać latarkę, najlepiej czołówkę
 7. bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 1. Pamiątkowe gadżety
 1. każdy uczestnik ma możliwość otrzymania pamiątkowej koszulki (bawełnianej) po wcześniejszym uiszczeniu opłaty wpisowej w kwocie 20 zł. 
 2. chęć otrzymania koszulki należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym wybierając rozmiar koszulki 
 3. płatności za koszulkę należy dokonać w terminie do dnia 17.02.2020 przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu (12-250 Orzysz, ul. Osiedle Robotnicze 11a) o nr 94 9364 0000 2003 0012 1516 0001 w tytule wpisując "opłata wpisowa - V Nocny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
 1. Klasyfikacje i nagrody
 1. bieg ma charakter patriotyczny
 2. po jego zakończeniu nie będzie sporządzanej klasyfikacji końcowej
 3. wszyscy uczestnicy startują równocześnie i kończą wspólnie bieg
 4. bieg poprowadzą i zamykają osoby wskazane przez organizatorów
 5. po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, drobny poczęstunek regeneracyjny, wodę, ciepły napój
 6. wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną drobne nagrody rzeczowe
 1. Postanowienia końcowe
 1. interpretacja regulaminu, rozstrzygnięcia końcowe i sprawy nie ujęte w regulaminie przysługują wyłącznie organizatorom
 2. organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników
 3. organizatorzy zapewniają opiekę medyczną na mecie biegu
 4. uczestnicy we własnym zakresie muszą zapewnić sobie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
 5. organizatorzy nie udostępniają osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji
 6. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk na stronach internetowych organizatorów i w mediach
 7. uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu
 1. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu, Osiedle Robotnicze 11a, 12-250 Orzysz, telefon: 87 423 01 86, e-mail: mosir@orzysz.pl.
 2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panem Maciejem Żołnowskim za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:
 • wykonania zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu i innych prawnych obowiązków, w tym umownych MOSiR w Orzyszu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),
 • realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie analiz (takich jak badania marketingowe itp.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych,
 • na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a);
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Państwa dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 3. W trakcie przetwarzania danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.
 1. Kontakt do organizatora:
 1. MOSiR Orzysz, tel. 87 423 01 86, kom. 605 115 089, mosir@orzysz.pl