Wydawca treści Wydawca treści

Rekultywacja gruntów

Rekultywacja to przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.

Na obszarze RDLP Białystok działania z tego zakresu sprowadzają się przede wszystkim do opiniowania właściwego uproduktywnienia i zagospodarowania wyrobisk po kopalniach żwiru i piasku.

Rocznie Wydział Gospodarowania Ekosystemami opiniuje kilka projektów rekultywacji i przygotowuje kilka decyzji w zakresie przyjęcia leśnego kierunku rekultywacji oraz uczestniczy w odbiorze zakończonych zadań.