Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne planowanych w Puszczy Białowieskiej prac

Rozpoczęły się konsultacje społeczne planowanych prac w rejonie Puszczy Białowieskiej, których celem jest zminimalizowanie zidentyfikowanych i monitorowanych ryzyk: ryzyka utraty zdrowia i życia, ryzyka pożarowego oraz ryzyka wystąpienia katastrofy na terenie jednostki wojskowej.

Obecnie na terenie Puszczy Białowieskiej znajduje się 2,5 miliona stojących martwych drzew (4/5 to świerki). 800 000 z nich znajduje się przy drogach i szlakach stanowiąc poważne zagrożenie dla mieszkańców i turystów. 

Siedmiokrotny wzrost obciążenia ogniowego na terenie nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej również istotnie wpływa na obserwowane zagrożenia, w szczególności na zwiększenie ryzyka pożarowego. Ilość biomasy w różnym stopniu rozkładu zwiększyła się siedmiokrotnie na przestrzeni ostatnich 7 lat, z blisko 16 ton na hektar w 2011 roku do blisko 109 ton na hektar w roku 2018. Monitorowane czynniki wpływające na bezpieczeństwo obserwowane są także na terenie jednostki wojskowej w pobliżu Hajnówki.

Podjęcie działań prewencyjnych w Puszczy Białowieskiej jest szczególnie ważne z uwagi na bardzo wysokie ryzyko wystąpienia pożaru. Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że od początku tego roku do 22 kwietnia br. odnotowanych zostało 2 978 pożarów we wszystkich lasach. Jest to dwa razy więcej w porównaniu do tego samego okresu w 2018 roku. Planujemy prace, które pozwolą nam ograniczyć te ryzyka, na które mamy wpływ co w naszej ocenie pomoże ochronić Puszczę Białowieską przed pożarami – wyjaśnia dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak.

Podjęcie prac jest niezbędne dla ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz turystów, ochrony cennych siedlisk i gatunków, a także ochrony Puszczy. Planowane prace są zgodne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wnioskiem renominacyjnym z 2012 roku, zasadami ochrony środowiska, reżimami ochrony, prawem polskim i międzynarodowym, i w końcu są zgodne z rekomendacjami przedstawionymi Polsce w raporcie Misji IUCN przygotowanym na zlecenie UNESCO w 2018r.

Zaplanowane prace są rozłożone w czasie, a ich skala jest bardzo niewielka, pomimo to bardzo istotna dla bezpieczeństwa. Zgodnie z zasadami ochrony w miejscach, w których nie możemy usuwać martwych drzew, niebezpieczne drzewa zostaną ścięte i pozostawione do naturalnego rozpadu. W pozostałych miejscach ścięte drzewa zostaną dodatkowo usunięte, by ograniczyć ilość tzw. paliwa pożarowego. Wszystkie zaplanowane prace dotyczą 0,6% wszystkich drzew w rejonie Puszczy Białowieskiej, tj. 154 700 metrów sześciennych. 72% z nich (112 tys. m3) zostanie usunięte z terenów poza właściwym obszarem Puszczy Białowieskiej, z porolnych lasów w Browsku oraz terenu jednostki wojskowej. – wyjaśnia Katarzyna Gurowska koordynator ds. Puszczy Białowieskiej.

 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne rozpoczynają się 30 kwietnia br. i będą trwały kolejnych 21 dni kalendarzowych. Przedmiotem konsultacji są planowane przez leśników prace
w rejonie Puszczy Białowieskiej i jej okolicach. Konsultacje dotyczą dokumentów przygotowanych przez ekspertów leśników z Nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

 

Dokumenty przekazane do konsultacji

Dokumenty przekazane do konsultacji społecznych są dostępne do pobrania z poniżej wskazanych źródeł:

 

Zgłaszanie wniosków i uwag

Osoby zainteresowane przekazaniem uwag do planowanych prac i przedstawionych do konsultacji dokumentów proszone są o skierowanie uwag i wniosków w formie papierowej lub elektronicznej. Przedłożone w toku konsultacji społecznych wystąpienia muszą zawierać dane wskazujące wnioskodawcę, adres do korespondencji oraz dane kontaktowe. Wszystkie wnioski i uwagi mogą dotyczyć bezpośrednio konsultowanych dokumentów. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wniosków anonimowych oraz wniosków nie odnoszących się do konsultowanych dokumentów bez powiadomienia.

Wnioski i uwagi prosimy kierować na poniżej wskazane adresy:

  • w formie papierowej:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
ul. Lipowa 51
15-424 Białystok
z dopiskiem „Konsultacje społeczne Puszcza Białowieska”

  • w formie elektronicznej:

e-mail: zasoby@bialystok.lasy.gov.pl
w temacie proszę podać „Konsultacje społeczne Puszcza Białowieska”

Uwaga: limit dla pojedynczej wiadomości e-mail wynosi 10 MB.