Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie"

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie" utworzono zarządzeniem Nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 r. Obszar ten jest uznawany za jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo oraz krajobrazowo terenów pojeziernych Europy.

Praktycznie cały obszar leży w dorzeczu Wisły. Wyjątkiem jest fragment położony w okolicach Mrągowa, należący do dorzecza Pregoły.

Pełno tu niewielkich rzek, strumieni, rowów i kanałów. Największe wśród rzek to Pisa i Krutynia.

Na północy i w części centralnej krajobraz urozmaicają rozliczne i duże jeziora, w tym największe w Polsce - Śniardwy.
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie" w całości leży w województwie warmińsko – mazurskim, ale na terenie dwóch regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych: w Białymstoku i Olsztynie. Zajmuje powierzchnię 118 216 ha lasu. W skład LKP "Lasy Mazurskie"; wchodzą:
RDLP Białystok - Nadleśnictwa: Maskulińskie, Pisz (64 830 ha)
RDLP Olsztyn - Nadleśnictwa: Strzałowo, Spychowo, Mrągowo (51 613 ha)
obszar Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie (1 773 ha).

Jednym z najważniejszych celów powołania i działania Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" jest edukacja ekologiczna i leśna, swoiste laboratorium i przykład realizacji polskiej koncepcji gospodarki leśnej.
Wśród tych celów i zadań znalazły się również: prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego, upowszechnianie zasad ekorozwoju i zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów leśnych i leśnych zbiorowisk przyrodniczych.
W mazurskim leśnym kompleksie promocyjnym edukacja ekologiczna i popularyzacja wielu problemów istotnych dla ochrony lasów, a szerzej - rodzimej przyrody, przebiega wielotorowo i w urozmaicony sposób. Tym celom służą obiekty edukacyjne i dość liczna, wyspecjalizowana w pracy edukacyjnej i popularyzacji wiedzy o lesie, grupa pracowników wspomnianych nadleśnictw. Do najważniejszych zalicza się od wielu lat zasłużona dla polskiej nauki Stacja Badawcza i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej, które włączone zostały do struktury Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" i jego funkcji edukacyjnych.