Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze, oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku znajduje się 237 użytków ekologicznych o powierzchni 1348,86 ha. Większość z nich to śródleśne bagna i śródleśne oczka wodne.