O urządzaniu lasu O urządzaniu lasu

Wykonanie planu urządzenia lasu (PUL)

Sporządzenie PUL wynika z regulacji obowiązujących w Lasach Państwowych (m. in. Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. oraz Zarządzenia Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r., Zarządzenia 41 z dnia 7 maja 2012 r.)

Etapy wykonania PUL:

 1. Wniosek do RDOŚ dotyczący udostępnienia informacji o środowisku.
 2. Wskazanie „danych wrażliwych" i sposób ich przekazywania przez RDOŚ.
 3. Informacja ( BIP, prasa lokalna) o rozpoczęciu prac urządzeniowych, zaproszenie na Komisje Założeń Planu.
 4. Zwołanie Komisji Założeń Planu. Komisję zwołuje dyrektor RDLP.
 5. Konsultacja wypracowanych wytycznych, możliwość składania opinii i wniosków. Informacji w BIP i prasie lokalnej.
 6. Dyrektor RDLP składa wniosek do RDOŚ i PWIS celem uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w Prognozie oddziaływania planu urządzenia lasu  na środowisko.
 7. Przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu PUL. Podpisanie umowy.
 8. Prace urządzeniowe przygotowawcze, terenowe, kameralne, opracowanie wniosku lasów uznanych za ochronne.
 9. Zwołanie Narady Techniczno-Gospodarczej – analiza gospodarki za poprzednie 10-lecie i jej ocena przez dyrektora RDLP, omówienie i przyjęcie  projektu PUL wraz z Programem ochrony przyrody oraz Prognozą.
 10. Konsultacja projektu PUL i Prognozy, możliwość składania opinii i wniosków. Informacji w BIP i prasie lokalnej.
 11. Przekazanie przedmiotowego dokumentu do RDOŚ i PWIS wraz z wnioskiem o wydanie opinii.
 12.  Zwołanie Komisji Projektu Planu – jeżeli są zastrzeżenia do projektu PUL.
 13. Pisemne podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu PUL przez dyrektora RDLP.
 14. Dyrektor RDLP wnioskuje o zatwierdzenie projekt PUL.
 15. Minister Środowiska zatwierdza PUL decyzją.
 16. Dyrektor RDLP podaje do publicznej wiadomości informacje o zatwierdzeniu PUL, przekazuje Decyzje do RDOŚ i PWIS wraz z podsumowaniem i przyjętym planem. Monitoruje oddziaływanie PUL na środowisko.