Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku znajduje się w północno-wschodniej Polsce na terenie województw podlaskiego i części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Zajmuje powierzchnię ok. 27250 km² a obwód to aż 900 km.

  

 

Przeciętna zasobność grubizny brutto wynosi [wg stanu na 01.01.2013]: 275 m³/ha

Przeciętny wiek drzewostanów: 62 lata

 Strukturę powierzchniową udziału siedlisk leśnych (TSL) przestawia następujący wykres:

  

Strukturę powierzchniową klas wieku opisuje następujący wykres:

Strukturę masową klas wieku opisuje następujący wykres:

Strukturę powierzchniową gatunków panujących przedstawia wykres:

W powojennej historii polskich lasów zmieniały się tendencje w użytkowaniu drzewostanów. Było to podyktowane m.in. typowo surowcową polityką leśną w okresie PRL, ale także dostosowywaniem się do sytuacji klęskowych (np. huragan w Puszczy Piskiej).

Tendencje w użytkowaniu przedstawia wykres:

  

W związku ze szczególnym charakterem naturalności drzewostanów wyznaczono spośród nich duży areał pełniący szczególne pozaprodukcyjne. W konsekwencji utworzone lasy ochronne zajmują aż 41,5% ogólnej powierzchni lasów w zarządzie RDLP w Białymstoku. Sytuację tę wraz z podziałem na kategorie ochronności ilustruje następująca grafika:

Opracowano na podstawie: Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2013 roku [Praca wykonana przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na podstawie informacji z Banku Danych o Lasach, styczeń 2014 r.].