Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. RDLP w Białymstoku nadzorowana jest przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie, sama zaś nadzoruje 32 jednostki terenowe - 31 nadleśnictw oraz Zakład Transportu i Spedycji LP w Giżycku.

Biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

 

Dyrektor RDLP w Białymstoku kieruje całokształtem działalności RDLP i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje ją na zewnątrz.

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej kieruje realizacją zadań z zakresu zagospodarowania lasu.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych kieruje realizacją zadań z zakresu polityki ekonomicznej i płacowej RDLP.

Główny Księgowy i Wydział Księgowości kieruje całokształtem prac związanych z prowadzeniem księgowości i spraw finansowych RDLP oraz potwierdza dokonanie kontroli wewnętrznej określonej operacji gospodarczej.

Wydział Organizacji i Kadr prowadzi sprawy z zakresu kadr, organizacji, spraw socjalnych, bytowych oraz szkoleń.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego zapewnia właściwe wykorzystanie materiałów pokontrolnych, w tym ocenę realizacji zadań gospodarczych w jednostkach organizacyjnych.

Zespół ds. Promocji i Mediów zajmuje się zadaniami związanymi z informacją i komunikacją społeczną (współpraca z mediami).

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia prowadzi i koordynuje całokształt spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzoruje działalność związaną z bhp w jednostkach RDLP, prowadzi całokształt spraw związanych z obronnością, ochroną informacji niejawnych i kancelarią tajną oraz przeciwdziałaniem szkodnictwu leśnemu.

Wydział Gospodarki Leśnej zajmuje się przygotowaniem merytorycznym, koordynowaniem oraz nadzorem nad realizacją zadań w dziedzinie hodowli lasu, selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, odnowień, zalesień i pielęgnacji lasu, gospodarki rolnej, wodnej i rybackiej oraz nadzorem nad lasami innej własności. Zajmuje się również całokształtem zagadnień dotyczących gospodarki łowieckiej.

Wydział Ochrony Lasu koordynuje zadania związane z zachowaniem wartości przyrodniczych ekosystemów leśnych, poprawą stanu zdrowotnego i zabezpieczaniem lasu przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyj. szkodnictwa leśnego). Sprawy związane z ochroną ppoż., ochroną przyrody, udostępnieniem lasu dla ruchu turystycznego.

Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych inicjuje, nadzoruje, oraz prowadzi pomoc merytoryczną związaną z ochroną przyrody i krajobrazu, w tym z zakresu ochrony przyrody w lasach w ramach zagospodarowania lasu, ochrony przyrody w lasach o której mowa w ustawie o ochronie przyrody oraz współpracuje z instytucjami, organizacjami działającymi w obszarze ochrony przyrody. Nadzoruje edukację leśną.

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi prowadzenie sprawy dotyczące urządzania lasu, Programu Ochrony Przyrody, SIP. Zajmuje się analizami stanu zasobów leśnych, określaniem możliwości produkcyjnych lasu i koordynowaniem planów rozmiaru cięć. Prowadzi nadzór nadleśnictw w zakresie spraw stanu posiadania.

Wydział Infrastuktury Leśnej koordynuje i nadzoruje jednostki RDLP w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego i wodnego, postępu techniczno-­technologicznego, transportu, prywatyzacji prac leśnych, zamawiania robót, dostaw i usług, ustala jednolite procedury przetargowe związane z wyborem dostawców i wykonawców zadań na potrzeby biura RDLP.

Stanowisko ds. Koordynacji Projektów Rozwojowych wykonuje zadania związane z wdrażaniem "Strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014-2030" oraz zarządzaniem portfelem projektów na poziomie regionalnym i lokalnym.

Wydział Gospodarki Drewnem zajmuje się merytorycznym przygotowaniem i realizacją zadań w skali RDLP w dziedzinie użytkowania lasu i stworzenia warunków do racjonalnego i efektywnego zagospodarowania pozyskanego drewna i produktów ubocznego użytkowania lasu oraz działalności marketingowej.

Wydział Analiz i Planowania koordynuje i nadzoruje jednostki w zakresie sporządzania i realizacji planów finansowo-gospodarczych, sprawozdawczości, sporządza analizy z wnioskami dotyczącymi realizacji zadań wynikających z planów oraz prognozuje sytuację ekonomiczno-finansową RDLP. Prowadzi nadzór nad hurtownią danych.

Wydział Administracji prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, umundurowanie, sprzęt itp. oraz zaspokajaniem bieżących potrzeb.

Wydział Informatyki zajmuje się utrzymaniem i rozwojem SILP w biurze i jednostkach oraz zapewnia jego funkcjonowanie w zakresie technicznym. Monitoruje stan techniczny i prawidłowość wykorzystania sprzętu informatycznego. Nadzoruje stosowanie ustawy "O prawie autorskim" aplikacji i oprogramowań, administruje siecią Internet i serwerem RDLP.

Aktualny Regulamin i Schemat Organizacyjny RDLP w Białymstoku

Jednostki terenowe

 

Jednostki terenowe wchodzące w skład RDLP w Białymstoku to 31 nadleśnictw. Nadleśnictwa te pełnią nadzór nad lasami własności Skarbu Państwa oraz - w przypadku podpisania odpowiednich porozumień ze starostwami powiatowymi - zajmują się również nadzorem nad lasami innej własności.

Jednostką terenową działającą na terenie RDLP w Białymstoku jest też Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku. Zakład prowadzi działalność w zakresie spedycji drewna do odbiorców, zakupu i sprzedaży drewna w imieniu odbiorców, sprzedaży drewna opałowego i kominkowego, usług transportowych, pozyskania maszynami wielooperacyjnymi, zaopatrzenia Nadlesnictw w siatki leśne, konserwacją i wykonaniem rowów, sprzedażą wyrobów firmy Husqvarna.