Wydawca treści Wydawca treści

Inwentaryzacja leśnych obiektów turystycznych

Jednostki Lasów Państwowych dysponują olbrzymią bazą turystyczną. Potwierdzają to wyniki, pierwszego etapu inwentaryzacji obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych i edukacyjnych PGL LP o charakterze kubaturowym, powierzchniowym i punktowym, zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne PGL LP.

Na terenie RDLP w Białymstoku zidentyfikowano łącznie 2817 obiektów o charakterze turystycznym i edukacyjnym. Leśną bazę noclegową (również tych dzierżawionych) tworzy 87 obiektów obejmujących: ośrodki szkoleniowo - wypoczynkowe, kwatery myśliwskie, pokoje gościnne, miejsca i pola biwakowania oraz kempingi. Na potrzeby harcerzy udostępnia się 21 obozowisk harcerskich.

Zmotoryzowani mogą korzystać z ponad 190 miejsc postoju pojazdów i 10 parkingów leśnych. Obiekty te doposażone są w zadaszone wiaty, stoły, ławki,  a niekiedy i paleniska na ognisko lub kominki. Powstała też długa lista, ponad 2200 atrakcji turystycznych o charakterze przyrodniczym, historycznym i kulturowym. Wśród nich są m. in.: zagrody pokazowe, ogrody leśne, punkty widokowe, plaże, siłownie pod „chmurką”, miejsca pamięci narodowej i kultu religijnego, cmentarze, ruiny oraz pomniki przyrody.

Zapraszając do lasu, zachęcamy nie tylko do rekreacji i wypoczynku. Warto zaplanować wizytę edukacyjną w całorocznym ośrodku edukacyjnym ( 8 obiektów), izbie edukacyjnej (17 obiektów) lub zielonych klasach( 7 obiektów). W każdym z tych obiektów istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem eksponatów przyrodniczych i innych pomocy dydaktycznych.  

Inwentaryzację przeprowadzono w oparciu o jednolitą standaryzację kategorii i definicji  obiektów  rekreacyjno-wypoczynkowych i edukacyjnych zlokalizowanych na terenach LP, wprowadzoną Zarządzeniem nr 74/2018 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

        W roku 2019, planowany jest  drugi etap inwentaryzacji ukierunkowany na  obiekty o charakterze liniowym, tj.: szlaki turystyczne,  trasy funkcyjne oraz ścieżki dydaktyczne.

Dane z inwentaryzacji  docelowo zasilą bazę Banku Danych o Lasach oraz będą  podstawą utworzenia zmodyfikowanego portalu „Czaswlas.pl”.


Obiekty edukacyjne w RDLP w Białymstoku

Leśnicy są w tej szczęśliwej sytuacji, że do prowadzenia edukacji mogą wykorzystywać rzeczywisty obiekt – sam las. Nie mniej, mając na uwadze, szczególnie specyfikę kontaktów ze szkołami, pracą z dziećmi i młodzieżą, zadbano o odpowiednią infrastrukturę sprzyjającą prowadzeniu działań edukacyjnych.

Na terenie administrowanym przez RDLP Białystok, w działalności edukacyjnej wykorzystujemy  ponad 385 różnorodnych obiektów. Posiadamy: ośrodki i izby edukacyjne, wiaty „zielone klasy' , wytyczone i opisane tablicami informacyjnymi ścieżki dydaktyczne, miejsca wypoczynku mające zarówno znaczenie edukacyjne, jak też turystyczne i wypoczynkowe. Poniżej prezentujemy najciekawsze obiekty:

 
Ośrodki Edukacji Leśnej – posiadamy 4 obiekty:
 
Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie" przy Nadleśnictwie Białowieża. Zlokalizowany w samym „sercu" Puszczy Białowieskiej. Znajduje się w zabytkowej, odremontowanej leśniczówce, mieszczącą około 50 osób. Głównym zadaniem ośrodka jest przybliżanie wiadomości o lesie i jego gospodarzach – leśnikach za pomocą aktywnych zajęć warsztatowych, prezentacji i pogadanek. Do dyspozycji odwiedzających zorganizowano stałe ekspozycje prezentujące: dawniej używane narzędzia leśne i fotografie Puszczy z przełomu XIX i XX wieku. Obok Ośrodka, w nieczynnej żwirowni utworzono punkt do obserwacji geologicznych. Poprzez różne koncerty i spotkania teatralno-muzyczne żwirownia przekształciła się w swego rodzaju amfiteatr.   
 tel. (085) 6512 405, (085) 6812971
 
 
Ośrodek Edukacji Leśnej „Wojciechówka" przy Nadleśnictwie Maskulińskie w Rucianem- Nidzie. Ośrodek jest zlokalizowany na terenie zabytkowej wyłuszczarni nasion z 1890r. W sali mieszczącej około 100 osób, obejrzeć można zbiory okazów przyrody Puszczy Piskiej, stałą ekspozycję budek lęgowych, narzędzia pracy leśników. Ośrodek wyposażony jest w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne do prowadzenia obserwacji i pomiarów.  W pobliżu Ośrodka funkcjonuje ogródek dendrologiczny umożliwiający między innymi praktyczną naukę rozpoznawania roślin.
tel. (087) 42-41-600 fax. (087) 42-41-619
 
Ośrodek Edukacji Leśnej „Cyraneczka" przy Nadleśnictwie Rudka w leśnictwie Zwierzyniec. W sali mieszczącej ponad 20 osób przygotowano aranżacje przyrodnicze: „Klasa pod dębem", „Ptasi zakątek". Położenie w sąsiedztwie przyrody Stawów Pietkowskich zachęca do uczestnictwa w zajęciach plenerowych i wycieczek na trasie ścieżki edukacyjnej „Łowiectwo". W Ośrodku, dla celów dydaktycznych zgromadzono różnorodne „leśne skarby": korę drzew, szyszki, fragmenty pni drzew i zielniki. Naturalne eksponaty sprzyjają rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży.
tel. ( 85) 730 58 00, ( 85) 739 42 65
 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach przy Nadleśnictwie Browsk znajduje się w odległości ok. 300 m od siedziby nadleśnictwa. Budynek jest wyposażony w dwie sale dydaktyczne przystosowane do prowadzenia zajęć o tematyce przyrodniczo-leśnej. Duża sala na parterze mieści ok. 40 osób, a na piętrze 15 osób. Liczne eksponaty, tablice oraz inne materiały edukacyjne znacznie wzbogacają prowadzone warsztaty i pozwalają na poznanie wielu ciekawostek dotyczących Puszczy i jej mieszkańców. Większość zajęć edukacyjnych odbywa się w terenie, co umożliwia naszym gościom bliski kontakt z przyrodą Puszczy Białowieskiej.

tel. 604 571 527 lub (85) 685 83 44
 
Izby edukacji Leśnej – posiadamy 15 obiektów:
 
Izby edukacji leśnej funkcjonują zarówno jako pojedyncze pomieszczenia w siedzibie nadleśnictwa, leśnictwa, bądź dawnego budynku gospodarczego, jak i osobne, wolno stojące obiekty. Pozwalają na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych, organizacji wystaw i ekspozycji. Jako obiekty całoroczne, doskonale mogą zastąpić ławkę szkolną na atrakcyjne i ciekawe miejsce sprzyjające zajęciom przyrodniczym. W trakcie planowania wycieczek czy „zielonych szkół" warto mieć na uwadze wymienione poniżej obiekty:
 
Izba edukacji leśnej „W Puszczy głuszca" w Studzienicznej w Nadleśnictwie Augustów- wyposażona w liczne eksponaty przyrodniczo-leśne, gry i plansze edukacyjne, tablice i klucze do rozpoznawania gatunków drzew leśnych, trofea myśliwskie i eksponaty związane z historia lesnictwa. Izba wyposażona w sprzęt multimedialny, przygotowana do prowadzenia zajęć dla 40 osób.
tel. (87)-643-99-04, (87)-643-99-00
 
Izba edukacji przyrodniczo-leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa Bielsk
Sala jest znakomicie przystosowana do konferencji, prowadzenia lekcji jak również prezentacji multimedialnych. Tu odbywają się różnorodne konkursy z wiedzy przyrodniczej i leśnej. Zajęcia w izbie urozmaicają liczne mapy i tablice przyrodnicze oraz tablice informacyjne związane z historią leśnictwa na tym terenie.
tel.(0-85) 731-28-62
 
Izba Edukacji Leśnej „ Orzechówka" znajduje się na terenie szkółki leśnej Orzechówka , ok. 20 km od siedziby Nadleśnictwa Dojlidy. W przestronnej Sali odbywają się zajęcia prowadzone przez leśników o tematyce przyrodniczo –leśnej, z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych min. filmów przyrodniczych, pokazów multimedialnych. Izba  posiada stałą ekspozycję gablot z szkodnikami owadzimi. Przestronna sala  pozwala na prowadzenie gier i zabaw aktywizujących, odegranie inscenizacji lub dramy a nawet spektaklu teatralnego. Miejsce sprawdza się również w edukacji dorosłych zwłaszcza w formie warsztatów. Położenie Izby zachęca do wycieczki na teren pobliskiego, leśnego „ przedszkola" - szkółki leśnej.
 tel. (085)-512 360 420
 
Izba edukacji leśnej „Quercus"- w Nadleśnictwie Giżycko. Konstrukcja Izby ma charakter wystawowy. Na potrzeby różnorodnych zajęć można ją wykorzystać jako salę wykładową (na około 30 osób) umożliwiającą wykorzystanie prezentacji multimedialnych i projekcji filmów przyrodniczych., Sam budynek wyposażony jest w kolektor słoneczny i służy jako przykład wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Bogaty księgozbiór, liczne karty pracy, pomoce dydaktyczne i „naturalne" eksponaty pozwalają na przeprowadzenie ciekawych zajęć prezentujących  specyfikę pracy leśnika oraz rolę lasu w życiu społeczeństwa.
tel. (087) 429-98-65
 
Izba edukacji leśnej „Galeria na skraju Puszcz"- w Nadleśnictwie Krynki w Poczopku. Obiekt w którym można prowadzić zajęcia edukacyjne przez cały rok, zlokalizowany w pobliżu przepięknego ogrodu leśnego „Silvarium". W Galerii nie tylko prezentowane są wystawy i eksponaty o tematyce przyrodniczej. Odbywają się tu liczne warsztaty, seminaria, konkursy dla wszystkich grup wiekowych. Większość ekspozycji, np. otwarte formikarium, ul pszczeli, obiekt „Drzewo" ma charakter unikalny na skalę całego kraju. Te i wiele innych, ze zgromadzonych tu w sposób nie przypadkowy eksponatów przyrodniczych spełnia nie zastąpioną funkcje w rozbudzaniu pasji badawczych i zainteresowań przyrodniczych.
tel/fax: (085) 722-96-40, 722-96-41, kom: 694-498-299
 
Izba edukacji-leśnej „Dąbek" w Nadleśnictwie Rudka. Obiekt położony w  sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody„Koryciny" i ścieżki edukacyjnej„Dębowy las". W Sali, wśród licznych pomocy i eksponatów przyrodniczych przybliżających wiedzę o lesie i gospodarce leśnej może przebywać około 50 osób. Ofertę urozmaicają stałe aranżacje przyrodnicze: „Las w życiu człowieka" i „Człowiek w życiu lasu" oraz czasowe wystawy prac fotograficznych i plastycznych .
tel: (85)- 730 -58 -00
 
Leśne wiaty edukacyjne- 34 obiekty
Cieszą się dużą popularnością ze względu na swoją dostępność i możliwość korzystania w celach edukacyjnych i turystycznych. Są to obiekty budowane na wolnym powietrzu, drewniane, zadaszone, ze stołami i ławkami, przystosowane do prowadzenia zajęć zazwyczaj z jedną klasą szkolną. Nie bez powodu zwane są „Zielonymi klasami"- zlokalizowane  często na trasie lub w bliskim sąsiedztwie ścieżek edukacyjnych pozwalają na łączenie zajęć aktywnych (wycieczki) z metodami biernymi (pogadanka, wykład ).
 
 
Leśne ścieżki dydaktyczne - ponad 68 tras dydaktycznych.
Odbiorcy edukacji przyrodniczej najchętniej odwiedzają leśne ścieżki edukacyjne zwane też dydaktycznymi lub poznawczymi. Są to trasy o długości 2-4 km, z przystankami opisanymi tablicami informacyjnymi, dzięki którym nawet samodzielnie jesteśmy zapoznać się z podstawami wiedzy o ekosystemie leśnym i gospodarce leśnej. Obecnie, większość nadleśnictw posiada jedną, niekiedy więcej tras dydaktycznych. Najliczniejszą ofertę, różnorodnych tematycznie ścieżek mają do zaoferowania  nadleśnictwa:
po 3 ścieżki posiada Nadleśnictwo: Łomża, Rudka, Supraśl, Szczebra;
po 4 ścieżki posiada Nadleśnictwo: Augustów, Bielsk, Browsk, Maskulińskie;
po 5 ścieżek posiada Nadleśnictwo: Białowieża, Krynki;
po 9 ścieżek oferuje Nadleśnictwo Gołdap.
 
Punkty edukacji leśnej
W działalności edukacyjnej nadleśnictw wykorzystujemy obiekty bezpośrednio związane z gospodarką leśną. Są one celem i tematem wielu wycieczek szkolnych. Pozwalają na prowadzenie bezpośrednich pomiarów i obserwacji przyrodniczych. Udostępnianie zwiedzającym tych miejsc spełnia ważna rolę w upowszechniania wiedzy o zrównoważonej gospodarce leśnej i kształtowania świadomości ekologicznej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Na naszym terenie są to:
Szkółki i uprawy leśne - 35 obiektów.
Drzewostany nasienne - 43 obiekty.
Punkty małej retencji - 54 obiekty (Nadleśnictwa: Browsk, Białowieża, Maskulińskie, Czerwony Dwór, Krynki, Płaska, Rudka)
Wyłuszczarnie nasion - 2 obiekty (Nadleśnictwa: Czarna Białostocka, Maskulińskie)
 
 
Inne obiekty edukacyjne
Ważne funkcje edukacyjne pełnią obiekty niezwiązane z gospodarką leśną, a już z samej istoty posiadające walory dydaktyczne. Poniżej prezentujemy obiekty, których pominąć nie można planując aktywną formę edukacji przyrodniczej.
Rezerwaty przyrody - 21 obiektów
Ogrody i parki dendrologiczne - 8 obiektów:/wybrane/
Nadleśnictwo Krynki: Silvarium
Nadleśnictwo Browsk: Herbarium
Nadleśnictwo Maskulińskie: Ogród dendrologiczny
Nadleśnictwo Rudka: Park dębów pomnikowych w Siemionach
Nadleśnictwo Supraśl: Arboretum w Kopnej Górze
Obiekty kultury i tradycji - 30 obiektów: miejsca kultu, mogiły powstańców, pomniki upamiętniające historię leśnictwa i regionu (Nadleśnictwa: Białowieża, Czerwony Dwór, Knyszyn, Krynki, Szczebra)
Skansen i trasa „Kolejka wąskotorowa z Hajnówki do Topiła"- Nadleśnictwo Hajnówka
Skansen Kurpiowski - Nadleśnictwo Nowogród
Zagroda dzicza – Nadleśnictwo Pisz
Zagroda pokazowa żubrów – Nadleśnictwo Borki, Białowieża
Szlaki wodne: Czarnej Hańczy i kanału Augustowskiego - Nadleśnictwo Płaska, Augustów, Suwałki
Stanowisko geomorfologiczne – Nadleśnictwo: Białowieża, Pomorze, Krynki
Ścieżki i szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, wodne -  tworzone wspólnie z Parkami Narodowymi i  Parkami Krajobrazowymi.
Wieże widokowe: Nadleśnictwo: Browsk, Krynki